PHÁT TRIỂN KINH TẾ&XÃ HỘI

Phấn đấu hoàn thành giải ngân vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2024
(BKTO) - Đoàn giám sát đề nghị Chính phủ quan tâm chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương khẩn trương rà soát, có giải pháp giải quyết các kiến nghị, khó khăn, vướng mắc; đẩy mạnh tiến độ triển khai thực hiện, giải ngân các dự án đầu tư sử dụng vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu đến ngày 31/12/2024 hoàn thành giải ngân vốn của Chương trình đã được phân bổ.