phe duyet dieu chinh quy hoach chung

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung Thành phố Hải Dương đến năm 2040
(BKTO) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung Thành phố Hải Dương đến năm 2040.