Quản lý rủi ro về môi trường trong hoạt động cấp tín dụng

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư số 17/2022/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện quản lỷ rủi ro về môi trường trong hoạt động cấp tín dụng của tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài (Thông tư 17).

rui-ro-moi-truong.jpg
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Thông tư 17 gồm 8 Điều, hướng dẫn thực hiện quản lý rủi ro về môi trường trong hoạt động cấp tín dụng của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam đối với các dự án đầu tư quy định tại Phụ lục III, IV, V ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một sô điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Đối tượng áp dụng của Thông tư là TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Các TCTD, loại trừ tổ chức tài chính vi mô, Quỹ tín dụng nhân dân, Ngân hàng Chính sách xã hội; tổ chức, cá nhân là khách hàng của TCTD.

Thông tư 17 quy định rõ nguyên tắc quản lý rủi ro về môi trường trong hoạt động cấp tín dụng.

Cụ thể, TCTD thực hiện quản lý rủi ro về môi trường trong hoạt động cấp tín dụng đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật về cấp tín dụng và quản lý rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng.

TCTD thực hiện đánh giá rủi ro về môi trường trong hoạt động cấp tín dụng đối với các dự án đầu tư để xác định rủi ro tín dụng, xác định các điều kiện cấp tín dụng của khoản cấp tín dụng và quản lý rủi ro tín dụng đối với khoản cấp tín dụng của khách hàng.

TCTD tổ chức thực hiện đánh giá rủi ro về môi trường của dự án đầu tư hoặc sử dụng kết quả đánh giá rủi ro về môi trường của dự án đầu tư từ các tổ chức có chức năng cung ứng dịch vụ đánh giá rủi ro về môi trường hoặc từ các TCTD khác theo thỏa thuận tại hợp đồng cung cấp dịch vụ.

Khi đánh giá dự án đầu tư có rủi ro về môi trường trong hoạt động cấp tín dụng, TCTD thỏa thuận với khách hàng bổ sung tại thỏa thuận cấp tín dụng các biện pháp khách hàng cam kết thực hiện nhằm hạn chế rủi ro về môi trường trong hoạt động cấp tín dụng.

Khách hàng có trách nhiệm cung cấp các thông tin phục vụ công tác quản lý rủi ro về môi trường trong hoạt động cấp tín dụng theo yêu cầu của TCTD và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin đã cung cấp.

TCTD xây dựng quy định nội bộ để quản lý rủi ro về môi trường trong hoạt động cấp tín dụng độc lập hoặc lồng ghép trong quy định nội bộ về cấp tín dụng và quy định nội bộ về kiểm soát nội bộ của TCTD, phù hợp với các quy định của pháp luật về hoạt động cấp tín dụng và quản lý rủi ro tín dụng.

Quy định nội bộ quản lý rủi ro về môi trường trong hoạt động cấp tín dụng của TCTD bao gồm tối thiểu các nội dung: Nhận dạng, phân loại đề nghị cấp tín dụng phải thực hiện đánh giá rủi ro về môi trường trong hoạt động cấp tín dụng; thông tin cần thu thập phục vụ công tác quản lý rủi ro về môi trường trong hoạt động cấp tín dụng; đánh giá rủi ro về môi trường trong hoạt động cấp tín dụng phù hợp với quy định tại Thông tư này; quản lý rủi ro về môi trường trong hoạt động cấp tín dụng thực hiện trong quá trình xem xét, thẩm định, phê duyệt, quản lý tín dụng; Báo cáo nội bộ về quản lý rủi ro về môi trường trong hoạt động cấp tín dụng.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/6/2023./.

Cùng chuyên mục
Quản lý rủi ro về môi trường trong hoạt động cấp tín dụng