Quản lý, sử dụng và khai thác hiệu quả tài sản công

(BKTO) - UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch về việc triển khai thực hiện Đề án quản lý, sử dụng và khai thác hiệu quả tài sản công của thành phố Hà Nội giai đoạn 2023 - 2025, định hướng giai đoạn 2026 - 2030.

1sdgdrh.png
Hà Nội đã thông qua Đề án “Quản lý, sử dụng và khai thác hiệu quả tài sản công của thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025, định hướng giai đoạn 2026-2030” tại Kỳ họp thứ 11 HĐND Thành phố khóa XVI. Ảnh: hanoi.gov.vn

Theo đó, Thành phố sẽ đẩy nhanh tiến độ rà soát, phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước của thành phố, đảm bảo đạt tỷ lệ tối thiểu 90% đối với các cơ sở nhà, đất chưa được phê duyệt mới.

Thành phố cũng yêu cầu chấm dứt tình trạng sử dụng tài sản công để cho thuê, cho mượn, liên doanh, liên kết không đúng quy định; 100% tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết được cấp có thẩm quyền phê duyệt Đề án.

Xử lý, khắc phục dứt điểm các vi phạm, tồn tại trong quản lý, sử dụng quỹ nhà thuộc sở hữu nhà nước của thành phố giao cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp quản lý, khai thác trên cơ sở quy định của Trung ương và Thành phố.

Căn cứ quy định của Chính phủ, các cơ quan được giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng của thành phố hoàn thành việc rà soát, phân loại 100% tài sản kết cấu hạ tầng hiện có để thực hiện việc quản lý, sử dụng theo quy định.

Nghiên cứu phương án khai thác quỹ đất hai bên tuyến đường Vành đai 4 Thủ đô để tạo vốn phát triển hạ tầng giao thông; Tiếp nhận để quản lý và từng bước sử dụng, khai thác hiệu quả đối với 05 nhóm quỹ đất dự kiến khai thác giai đoạn 2023-2025, định hướng giai đoạn 2026-2030.

Về định hướng 2026-2030, Thành phố đặt mục tiêu: 100% tài sản công của thành phố được thống kê, theo dõi và cập nhật đầy đủ, tập trung vào phần mềm Cơ sở dữ liệu tài sản công theo từng chuyên ngành;

100% cơ sở nhà, đất do các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp Nhà nước của thành phố quản lý, sử dụng được phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước;

100% quỹ đất thuộc 5 nhóm dự kiến khai thác giai đoạn 2023-2025, định hướng giai đoạn 2026-2030 được tiếp nhận, quản lý và có phương án sử dụng và khai thác hiệu quả.

100% quỹ đất cũ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp sau khi di dời do không phù hợp với quy hoạch, gây ô nhiễm môi trường theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết của HĐND thành phố được tiếp nhận và có phương án quản lý, sử dụng hiệu quả.

Về nhiệm vụ, Thành phố sẽ tiếp tục xây dựng hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách về tài sản công của thành phố và kiến nghị Trung ương những nội dung vượt thẩm quyền theo hướng rõ ràng, thống nhất, đồng bộ, đảm bảo sự phối hợp hiệu quả trong quản lý tài sản công giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp.

Thống kê, hệ thống hóa đầy đủ, chính xác thông tin, dữ liệu về tài sản công với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin, thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo, công khai tình hình quản lý, sử dụng và khai thác tài sản công.

Đồng thời, xây dựng, kiện toàn mô hình, bộ máy cơ quan quản lý tài sản công và đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác quản lý tài sản công; Tuyên truyền nâng cao nhận thức, tầm quan trọng của công tác quản lý, sử dụng và khai thác tài sản công của thành phố đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cộng đồng; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát định kỳ, chuyên đề và đột xuất trong công tác quản lý, sử dụng và khai thác tài sản công.

UBND TP. Hà Nội giao Sở Tài chính là cơ quan đầu mối, phối hợp với các Sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, doanh nghiệp thuộc thành phố, UBND quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện Kế hoạch này./.

Cùng chuyên mục
Quản lý, sử dụng và khai thác hiệu quả tài sản công