SẢN XUẤT

Hoạt động sản xuất kinh doanh của PVFCCo chuyển biến tích cực
(BKTO) - Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo) cần tập trung “làm mới động lực cũ”, “bổ sung động lực mới” ; xây dựng chiến lược thích ứng với xu hướng chuyển dịch năng lượng...