Sửa đổi, bổ sung quy định về tái cấp vốn trái phiếu đặc biệt của VAMC

(BKTO) – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đang lấy ý kiến đối với Dự thảo Thông tư về tái cấp vốn trên cơ sở trái phiếu đặc biệt của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC), thay thế Thông tư số 18/2015/TT-NHNN.                
   

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

   

Dự thảo Thông tư cơ bản kế thừa phần lớn Thông tư số 18/2015/TT-NHNN. Tuy nhiên, một số nội dung sẽ được điều khoản theo hướng tinh gọn và chặt chẽ hơn để phù hợp với thực tế xử lý và quy định pháp luật có liên quan.

Về khái niệm tổ chức tín dụng Việt Nam, khoản 1 Điều 4 Nghị định số 53/2013/NĐ-CP đã quy định cụ thể nên Dự thảo Thông tư không quy định lại nội dung này.

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung quy định rõ ràng hơn về tiêu chuẩn trái phiếu đặc biệt, điều kiện tái cấp vốn và điều kiện gia hạn tái cấp vốn.

Dự thảo cũng quy định công thức tính số tiền tái cấp vốn. Trong đó, tỷ lệ tái cấp vốn được xác định theo các tiêu chí tại phụ lục ban hành kèm theo.

Để rút gọn quy trình xử lý, Dự thảo Thông tư không quy định Bảng kê trái phiếu đặc biệt trong hồ sơ đề nghị vay tái cấp vốn/gia hạn vay tái cấp vốn của tổ chức tín dụng phải có xác nhận của VAMC.

Về lãi suất tái cấp vốn, Thông tư số 18/2015/TT-NHNN trước đó chỉ quy định về lãi suất tái cấp vốn do Thủ tướng quyết định và lãi suất tái cấp vốn quá hạn bằng 150% lãi suất tái cấp vốn ghi trên hợp đồng tín dụng giữa NHNN và tổ chức tín dụng.

Dự thảo Thông tư đã bổ sung chi tiết hơn 2 điều trên và có thêm khoản NHNN không áp dụng lãi suất đối với nợ lãi chậm trả của khoản tái cấp vốn trên cơ sở trái phiếu đặc biệt.

Thời hạn tái cấp vốn, gia hạn tái cấp vốn cũng được kế thừa từ văn bản trước và quy định chặt chẽ hơn.

Văn bản không quy định về bảng kê trái phiếu đặc biệt trong hồ sơ đề nghị vay tái cấp vốn/gia hạn vay tái cấp vốn của tổ chức tín dụng phải có xác nhận của VAMC để rút gọn quy trình xem xét tái cấp vốn.

Để rõ ràng và phù hợp hơn với thực tế xử lý, Dự thảo cũng đã thiết lập công thức giải quyết vấn đề trả nợ vay tái cấp vốn.

Trách nhiệm các bên cũng như việc xử lý các vi phạm, các trường hợp trả nợ không đúng hạn cũng đã được Dự thảo quy định rõ ràng hơn để thống nhất với các quy định khác, đồng thời bao quát được các trường hợp phát sinh trong thực tế./.
THÀNH ĐỨC


Cùng chuyên mục
Sửa đổi, bổ sung quy định về tái cấp vốn trái phiếu đặc biệt của VAMC