Tăng cường kỷ luật tài chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

(BKTO) - Một trong những mục tiêu, nhiệm vụ tài chính- NSNN quan trọng đặt ra cho năm 2019 đối với ngành tài chính là tăng cường kỷ luật tài chính - NSNN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Theo đó, Bộ Tài chính đã quy định rõ yêu cầu đối với 3 hoạt động liên quan, là: công tác giao dự toán chi, việc tổ chức thực hiện chi và công tác kiểm soát chi, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán đối với các đơn vị sử dụng NSNN.Báo cáo của Bộ Tài chính cho thấy, năm 2018, công tác điều hành chi NSNN của ngành Tài chính được thực hiện chủ động, tích cực, với phương châm chặt chẽ, tiết kiệm, xuyên suốt từ khâu phân bổ dự toán cho đến quá trình thực hiện. Các Bộ, ngành và địa phương đã chủ động rà soát, sắp xếp, thực hiện chi, gắn với sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế; thực hiện mua sắm tài sản công theo đúng tiêu chuẩn, định mức, chế độ quy định, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. Vấn đề công khai, minh bạch trong sử dụng NSNN được tăng cường. Cơ cấu chi NSNN đã chuyển dịch tích cực, tỷ trọng chi đầu tư phát triển đạt trên 27% (mục tiêu giai đoạn 2016-2020 là 25- 26%), tỷ trọng chi thường xuyên giảm còn dưới 62% tổng chi NSNN.
                
   

Cán bộ Kho bạc Nhà nước Đồ Sơn, Hải Phòng làm thủ tục chi ngân sách cho khách hàng -Ảnh: Hạnh Thảo

   
Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, một trong những mục tiêu, nhiệm vụ tài chính- NSNN quan trọng đặt ra cho năm 2019 là tăng cường kỷ luật tài chính- NSNN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tiếp tục với tinh thần đó, trong năm 2019 Bộ Tài chính sẽ phối hợp chặt chẽ với các Bộ, cơ quan trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tập trung chỉ đạo:

Một là, tổ chức giao dự toán chi NSNN cho các đơn vị sử dụng ngân sách khẩn trương, đảm bảo nguyên tắc:Phân bổ, giao dự toán chi đầu tư phát triển nguồn NSNN đúng quy định của Luật NSNN, Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn; phân bổ tập trung, chống dàn trải; tập trung đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành các công trình, dự án trọng điểm quốc gia, các công trình cấp thiết dở dang; ưu tiên đối ứng cho các dự án ODA quan trọng, xử lý nợ đọng và thu hồi vốn ứng trước.

Phân bổ và giao dự toán chi phát triển sự nghiệp kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính đảm bảo khớp đúng dự toán được giao cả về tổng mức và chi tiết theo từng lĩnh vực chi; đảm bảo bố trí đủ kinh phí thực hiện các chính sách, chế độ đã ban hành, những nhiệm vụ quan trọng theo quy định của pháp luật, những nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền quyết định.

Hai là, trong tổ chức thực hiện chi NSNN: Chỉ được chi trong phạm vi dự toán ngân sách được giao; cơ quan tài chính, kho bạc nhà nước tổ chức điều hành ngân sách trong phạm vi dự toán được duyệt, thực hiện kiểm soát chi chặt chẽ bảo đảm theo đúng mục đích, tiêu chuẩn, định mức, chế độ quy định.

Thực hiện tiết kiệm triệt để các khoản chi thường xuyên, giảm mạnh kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo, khánh tiết, đi nghiên cứu, khảo sát nước ngoài; bố trí kinh phí mua sắm trang thiết bị chặt chẽ, đúng quy định; đẩy mạnh việc thực hiện khoán sử dụng xe công; không bố trí dự toán chi cho các chính sách chưa ban hành; chỉ ban hành chính sách làm tăng chi NSNN khi thật sự cần thiết và có nguồn bảo đảm. Đồng thời, đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Ba là, tăng cường công tác kiểm soát chi, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán NSNN nghiêm minh. Thường xuyên kiểm tra việc tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách ở các đơn vị, ngân sách cấp dưới; trên cơ sở đó kịp thời phát hiện, xử lý sai phạm; làm rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân và thực hiện chế độ trách nhiệm đối với thủ trưởng đơn vị sử dụng ngân sách trong quản lý điều hành ngân sách khi để xảy ra thất thoát, lãng phí, sử dụng ngân sách sai chế độ, chính sách. Đồng thời, đẩy mạnh công khai sử dụng NSNN, tài sản công theo quy định của Luật NSNN, Luật Quản lý và sử dụng tài sản nhà nước.

THÙY ANH
Cùng chuyên mục
Tăng cường kỷ luật tài chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí