THÁCH THỨC VỀ VIỆC LÀM

Chung tay giải quyết các thách thức về việc làm
(BKTO) – Việt Nam cam kết chung tay với các quốc gia thành viên Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) cùng giải quyết các thách thức của tương lai việc làm.