THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của Thành phố Hồ Chí Minh đang rất chậm
(BKTO) -Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của TP. Hồ Chí Minh còn rất thấp. Theo mục tiêu đề ra hết quý 2, TP. Hồ Chí Minh phải giải ngân 30% tổng số vốn nhưng đến nay còn chưa đạt chỉ tiêu của quý 1.