THANH TRA

Tăng cường thanh tra, kiểm toán, ngăn chặn vi phạm trong triển khai các dự án
(BKTO) - Đây là một trong những yêu cầu được Quốc hội đặt ra tại Nghị quyết về việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia.