THANH TRA

Thanh tra Kiểm toán nhà nước góp phần xây dựng, thực hiện sứ mệnh của Ngành
(BKTO) - Trải qua hơn 10 năm xây dựng và phát triển, với nhiều thuận lợi và cũng có không ít khó khăn, tập thể Thanh tra Kiểm toán nhà nước (KTNN) đã đoàn kết, nỗ lực và quyết tâm thực hiện ngày càng tốt hơn chức năng, nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực và hiệu quả vào thành tích chung của Ngành.