tram kiem soat lien hop doc quyt

Lạng Sơn: Giải thể Trạm Kiểm soát liên hợp Dốc Quýt
(BKTO) - Ngày 15/8/2023, UBND tỉnh Lạng Sơn đã có Thông báo số 404/TB-UBND về việc giải thể Trạm Kiểm soát liên hợp Dốc Quýt.