TRUNG ƯƠNG

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Pháp
(BKTO) - Việt Nam – Pháp thống nhất một số biện pháp nhằm tăng cường hợp tác trên kênh đảng và đối ngoại nhân dân, đặc biệt là hợp tác giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội đồng Kinh tế, Xã hội và Môi trường Pháp.