Ủy ban Tài chính – Ngân sách thẩm tra Chiến lược phát triển Kiểm toán Nhà nước đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2035

(BKTO) - Sáng 10/12, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội tổ chức phiên họp toàn thể thẩm tra Tờ trình của KTNN về Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2030 (giai đoạn 2020- 2030) và tầm nhìn đến năm 2035. Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách Nguyễn Đức Hải, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách Bùi Đặng Dũng chủ trì phiên họp.Tham dự Phiên họp có các thành viên trong thường trực Ủy ban Tài chính- Ngân sách; đại diện các Ủy ban của Quốc hội; đại diện các Bộ, ngành liên quan.

Về phía KTNN, tham dự phiên họp có Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc; Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Đoàn Xuân Tiên cùng đại diện lãnh đạo một số đơn vị chức năng của KTNN.

Báo cáo tóm tắt nội dung Dự thảo Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2030 (giai đoạn 2020 - 2030) và tầm nhìn đến năm 2035 (Chiến lược), Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Đoàn Xuân Tiên cho biết: Việc xây dựng và phê duyệt Chiến lược là hết sức cần thiết, không những có ý nghĩa quan trọng và cấp bách trong việc hoàn thiện và nâng cao hiệu lực hoạt động của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa mà còn tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho KTNN hoạch định các kế hoạch dài hạn, trung hạn và hàng năm, khắc phục những bất cập và hoàn thành tốt hơn chức năng, nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao.
                
   

Quang cảnh phiên họp

   
Theo đó, trên cơ sở các căn cứ pháp lý và cơ sở thực tiễn, đặc biệt là từ đánh giá thực trạng hoạt động KTNN và những hạn chế, thách thức đặt ra, Chiến lược xác định tầm nhìn của KTNN trong giai đoạn tới là: Xây dựng KTNN xứng đáng là cơ quan thực hiện kiểm toán tài chính, tài sản công có trách nhiệm, uy tín, chuyên nghiệp và hiện đại; đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó; hội nhập, phát triên ngang tầm khu vực và thế giới.

Sứ mệnh của KTNN là cơ quan kiểm toán tài chính, tài sản công, hoạt động độc lập, khách quan, góp phần quan trọng phát triển ổn định, bền vững, minh bạch nền tài chính quốc gia, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực đất nước và phòng, chống tham nhũng, lãng phí; nâng cao trách nhiệm giải trình, bảo vệ pháp luật, sự liêm chính, giữ vững niềm tin của nhân dân với Đảng và Nhà nước.

Giá trị cốt lõi trong Chiến lược phát triển KTNN giai đoạn tới là: Độc lập - Liêm chính - Chuyên nghiệp - Uy tín - Không ngừng gia tăng giá trị.

Để đảm bảo thực hiện tốt nhất vai trò, trách nhiệm của KTNN, Chiến lược xác định mục tiêu tổng quát phát triển KTNN đến năm 2030 (giai đoạn 2020-2030) và tầm nhìn đến năm 2035 là: Phát triển KTNN là công cụ trọng yếu, hữu hiệu của Đảng và Nhà nước trong kiểm tra, kiểm soát việc quản lý và sử dụng tài chính, tài sản công; phục vụ đắc lực cho hoạt động của Quốc hội, Chính phủ trong thực hiện chức năng lập pháp, giám sát, quản lý điều hành và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; hỗ trợ Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân địa phương trong quản lý, điều hành, giám và quyết định vấn đề quan trọng của địa phương; nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động kiểm toán thông qua ứng dụng công nghệ thông tin và đẩy mạnh hợp tác quốc tế, đảm bảo hoạt động công khai, minh bạch, chuyên nghiệp, chính quy và từng bước hiện đại, xứng đáng là cơ quan kiểm toán tài chính, tài sản công có trách nhiệm và uy tín, đáp ứng được yêu cầu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.”

Chiến lược cũng xác định rõ từng mục tiêu cụ thể trong mỗi giai đoạn (giai đoạn đến năm 2030 và giai đoạn 2030- 2035); tập trung ở 3 trụ cột quan trọng là khuôn khổ pháp lý, nguồn nhân lực và công nghệ.

Trên cơ sở đó, Chiến lược gồm 7 nội dung chính: hoàn thiện cơ sở pháp lý cho tổ chức và hoạt động của KTNN; phát triển hệ thống tổ chức bộ máy; phát triển nguồn nhân lực; chiến lược nâng cao chất lượng kiểm toán; hội nhập và hợp tác quốc tế; chiến lược phát triển cơ sở vật chất, thông tin tuyên truyền và nghiên cứu khoa học; chiến lược phát triển công nghệ thông tin.

Thẩm tra Tờ trình của KTNN, Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội tán thành về sự cần thiết xây dựng và ban hành Chiến lược nhằm định hướng rõ các mục tiêu và giải pháp thực hiện phát triển KTNN giai đoạn 2021 - 2030, phù hợp với chủ trương của Đảng, đáp ứng yêu cầu quản lý tài chính công, tài sản công.

Cơ quan thẩm tra cũng cơ bản nhất trí với quan điểm, mục tiêu phất triển KTNN và đề nghị nhấn mạnh thể hiện rõ hơn một số điểm. Đó là phát triển KTNN phải đảm bảo KTNN thực sự là công cụ hữu hiệu của Đảng, Nhà nước và nhân dân trong kiểm tra, kiểm soát việc quản lý, sử dụng tài chính công, phục vụ đắc lực cho Quốc hội, Chính phủ, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân địa phương trong quản lý, điều hành, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng về tài chính, NSNN; ngăn chặn và xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật, giữ vững kỷ luật, kỷ cương về tài chính – ngân sách.

Đồng thời, đảm bảo tính hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động KTNN và đảm bảo tính độc lập của cơ quan KTNN trong hoạt động kiểm toán, trong đó chú trọng nâng cao tính hiệu quả của hoạt động kiểm toán.

Việc phát triển cơ cấu tổ chức của KTNN phải phù hợp với yêu cầu của cải cách hành chính, hạn chế phát triển về số lượng, coi trọng và tập trung phát triển về chất lượng, đảm bảo bộ máy tinh gọn, tiết kiêm kinh phí, hoạt động có hiệu quả.
                
   

Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc phát biểu tại phiên họp

   
Thảo luận tại phiên họp, các ý kiến cơ bản nhất trí với sự cần thiết xây dựng và ban hành Chiến lược của KTNN; tầm nhìn, sứ mệnh, các giá trị cốt lõi và các quan điểm phát triển được đưa ra trong Chiến lược.

Cùng với đó, một số ý kiến đề nghị, KTNN cần rà soát, hoàn thiện Dự thảo Chiến lược theo hướng bổ sung, làm rõ những căn cứ pháp lý, những bài học rút ra từ việc thực hiện Chiến lược phát triển KTNN giai đoạn 2010-2020; phân tích sâu hơn thực trạng và những hạn chế, thách thức trong hoạt động KTNN; đánh giá tác động của Chiến lược cần cụ thể, chi tiết hơn, nhất là làm rõ về hiệu quả mang lại khi thực hiện Chiến lược; làm rõ, chi tiết các giải pháp thực hiện Chiến lược để đảm bảo triển khai Chiến lược thành công, đặc biệt là các giải pháp về nhân lực, tổ chức bộ máy, giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động kiểm toán; đồng thời bổ sung thêm vấn đề về công khai, minh bạch báo cáo kiểm toán, phòng, chống tham nhũng trong nội bộ KTNN...

Tại phiên họp, Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc cũng đã phát biểu tiếp thu các ý kiến góp ý đồng thời giải trình, làm rõ thêm một số nội dung trong Dự thảo Chiến lược.

Kết luận phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách Nguyễn Đức Hải đề nghị, trên cơ sở tiếp thu các ý kiến góp ý tại phiên họp, KTNN cần chuẩn bị báo cáo giải trình một số nội dung còn ý kiến khác nhau đồng thời bổ sung một số tài liệu liên quan để hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại Phiên họp thứ 40 sắp tới.

Đ. KHOA
Cùng chuyên mục
Ủy ban Tài chính – Ngân sách thẩm tra Chiến lược phát triển Kiểm toán Nhà nước đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2035