NGAN SACH

Bất cập hàng chục tỷ đồng từ các Quỹ của tỉnh Thanh Hóa
(BKTO) - Hơn 74 tỷ đồng trồng rừng thay thế phát sinh phải nộp chưa nộp về Quỹ bảo vệ và phát triển rừng; 57,19 tỷ đồng Quỹ Phát triển đất chưa quản lý trên tài khoản tại Kho bạc Nhà nước, 12,05 tỷ đồng hỗ trợ trồng rừng sản xuất chưa phù hợp… Đây là những con số từ kết quả kiểm toán ngân sách địa phương năm 2022 và các chuyên đề lồng ghép của tỉnh Thanh Hóa.