Xây dựng Dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán NSNN năm 2023

(BKTO) - Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT), Dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 gồm 03 phần: xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; nhiệm vụ xây dựng Dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2023, Kế hoạch tài chính - NSNN 3 năm 2023-2025; tổ chức thực hiện.                
   

Xây dựng dự toán ngân sách nhà nước hằng năm là nhiệm vụ thường xuyên. Ảnh minh họa: TTXVN

   

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ KH&ĐT đang chủ trì xây dựng Dự thảo Chỉ thị này. Chỉ thị nhằm quán triệt, hướng dẫn và giao nhiệm vụ cho các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2023 của quốc gia, ngành, lĩnh vực và địa phương.

Theo đó, để có cơ sở xây dựng Dự thảo Chỉ thị, Bộ KH&ĐT yêu cầu, về nội dung chủ yếu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, trên cơ sở tình hình, kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2022, các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương tổ chức đánh giá, ước thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 trên tất cả các ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách và quản lý trên cơ sở bám sát Nghị quyết số 32/2021/QH15 của Quốc hội và các nhiệm vụ được giao về phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 tại các kết luận, nghị quyết, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước.

Nội dung đánh giá phải đầy đủ, thực chất, khách quan, trung thực, chính xác, có so sánh với năm 2021 về các kết quả đạt được, những khó khăn, hạn chế và phân tích rõ nguyên nhân chủ quan, khách quan, bài học kinh nghiệm để có biện pháp khắc phục; trong đó có đánh giá các tác động của thiên tai, dịch bệnh, xung đột…

Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, các Bộ, cơ quan Trung ương, địa phương dự báo tình hình trong nước, khu vực, quốc tế, từ đó dự kiến mục tiêu của năm 2023.

Việc đề xuất các mục tiêu, chỉ tiêu, định hướng, nhiệm vụ chủ yếu của năm 2023 phải bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, thể hiện sự quyết liệt, phấn đấu đạt được mục tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025), Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2021-2030), thực hiện thành công Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, phù hợp với bối cảnh, điều kiện thực tiễn, trình độ phát triển của từng ngành, từng địa phương.

Về xây dựng dự toán NSNN năm 2023, Kế hoạch tài chính - NSNN 3 năm 2023-2025, Bộ KH&ĐT cho biết, nội dung này được tổng hợp theo đề xuất của Bộ Tài chính và bổ sung, hoàn thiện các nội dung quy định về xây dựng kế hoạch đầu tư công.

Theo đó, giai đoạn 2023-2025 quyết định việc thực hiện các mục tiêu Kế hoạch tài chính quốc gia, vay, trả nợ công 5 năm 2021-2025.

Mục tiêu của công tác xây dựng dự toán NSNN năm 2023 và kế hoạch tài chính - NSNN 3 năm 2023-2025 là đẩy mạnh thực hiện chính sách tài khóa hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; tiếp tục cơ cấu lại NSNN, nợ công gắn với phân bổ, sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính, góp phần kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế và hoàn thành các mục tiêu Kế hoạch tài chính quốc gia, vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021-2025.

Đồng thời phấn đấu thực hiện cải cách tiền lương và chính sách bảo hiểm xã hội cùng với sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, đầu mối khu vực sự nghiệp công lập theo các Nghị quyết của Trung ương./.
PHÚC KHANG

Cùng chuyên mục
Xây dựng Dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán NSNN năm 2023