Xây dựng hướng dẫn thực hiện kiểm toán phối hợp theo chuẩn mực và thông lệ quốc tế

(BKTO) - Sáng 26/12, tại Hà Nội, Hội đồng khoa học Kiểm toán nhà nước đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Xây dựng hướng dẫn thực hiện kiểm toán phối hợp giữa Kiểm toán nhà nước Việt Nam với các cơ quan kiểm toán tối cao trên thế giới theo chuẩn mực và thông lệ quốc tế” do Ths. Cao Tấn Dương làm chủ nhiệm đề tài. Phó Tổng KTNN Hà Thị Mỹ Dung làm Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đề tài.
Phòng Truyền thông đa phương tiện | 26/12/2023 13:37