BAN CHỈ ĐẠO

Hà Nội vào cuộc xử lý triệt để các vụ vi phạm về an toàn thực phẩm
(BKTO) - Trong tháng 4, Ban Chỉ đạo 389 Hà Nội đã thanh tra, kiểm tra 1.030 vụ, xử lý 865 vụ vi phạm; xử lý hành chính 858 vụ, khởi tố 6 vụ đối với 8 đối tượng. Trong đó, đặc biệt mạnh tay với các vụ vi phạm về an toàn thực phẩm.