Ban hành Kế hoạch xây dựng “Quy định về kiểm soát quyền lực để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động kiểm toán”

(BKT) Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án Kiểm toán nhà nước (KTNN) vừa ban hành Kế hoạch số 61/KH/BCĐ về xây dựng “Quy định về kiểm soát quyền lực để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động kiểm toán” (gọi tắt là Đề án).                
   

Ban hành Kế hoạch xây dựng “Quy định về kiểm soát quyền lực để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động kiểm toán”. Ảnh: N.LỘC

   

   

Theo Kế hoạch số 01-KH/BCĐĐA ngày 20/4/2022 của Ban chỉ đạo xây dựng Đề án - Ủy ban Kiểm tra Trung ương về Kế hoạch xây dựng Đề án “Quy định về kiểm soát quyền lực để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán”, Ban cán sự Đảng KTNN được giao xây dựng Báo cáo đánh giá về “Thực trạng về kiểm soát quyền lực để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động kiểm toán; đề xuất, kiến nghị và giải pháp khắc phục”.

Ngày 25/5/2022, Tổng Kiểm toán nhà nước đã ký Quyết định số 732/QĐ-KTNN về thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ Biên tập xây dựng Đề án do Tổng Kiểm toán nhà nước Trần Sỹ Thanh là Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án.

Mục đích của việc xây dựng Đề án làm cơ sở để xây dựng Đề án “Quy định về kiểm soát quyền lực để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán” của Trung ương, đề xuất Bộ Chính trị ban hành Quy định về kiểm soát quyền lực để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Theo đó, Kế hoạch xây dựng “Quy định về kiểm soát quyền lực để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động kiểm toán” nêu rõ yêu cầu, phạm vi, nội dung nghiên cứu và tiến độ thực hiện Báo cáo đánh giá về “Thực trạng về kiểm soát quyền lực để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động kiểm toán; đề xuất, kiến nghị và giải pháp khắc phục”; trách nhiệm của các đơn vị, bộ phận, cá nhân có liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

N.LỘC
Cùng chuyên mục
Ban hành Kế hoạch xây dựng “Quy định về kiểm soát quyền lực để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động kiểm toán”