BAN HÀNH

Ban hành quy định về hoạt động đại lý thanh toán
(BKTO) - Việc ban hành Thông tư quy định về hoạt động đại lý thanh toán nhằm đáp ứng được yêu cầu thực tiễn phát triển của hoạt động đại lý trong lĩnh vực thanh toán tại Việt Nam trong thời gian tới, cũng như nắm bắt được xu hướng phát triển lĩnh vực thanh toán trên thế giới, sự phát triển mạnh mẽ, sâu rộng của công nghệ thông tin và viễn thông hiện nay.