Bản tin Giảm nghèo thông tin số 02

(BKTO) - Bản tin truyền hình Giảm nghèo thông tin số 2 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 của Báo Kiểm toán!
PHÒNG TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN | 11/10/2023 09:44
Bản tin kiểm toán