bo lao dong thuong binh va xa hoi

BHXH Việt Nam xây dựng dự toán thu, chi bảo hiểm, gửi Bộ Tài chính trước ngày 20/7 hằng năm
(BKTO) - Đó là một trong những nội dung được Bộ Tài chính nêu tại dự thảo nghị định quy định cơ chế quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm y tế (BHYT) và chi phí quản lý BHXH, BHTN, BHYT.