CAO BẰNG

 Cao Bằng: 31 dự án, phi dự án do các tổ chức phi chính phủ tài trợ
(BKTO) - Đến nay, Cao Bằng có 31 dự án, phi dự án do 21 cơ quan, tổ chức phi chính phủ, cá nhân nước ngoài tài trợ triển khai thực hiện với tổng ngân sách cam kết trên 2,1 triệu USD.