CÔNG CHỨC

Lan tỏa giá trị, tư tưởng của Đảng về công tác đối ngoại của Đảng ta qua cuốn sách của Tổng Bí thư
(BKTO) - Ngày 28/2, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt nội dung sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.