cong ty thuoc la thang long

Công ty Thuốc lá Thăng Long: Tích cực hưởng ứng Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
(BKTO) - “Phát huy mạnh mẽ lòng yêu nước, ý chí tự lực tự cường, tự tôn dân tộc, xây dựng văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam và sản xuất ra nhiều hàng Việt Nam có chất lượng, sức cạnh tranh cao, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu” là phương châm hành động của Công ty Thuốc lá Thăng Long nhằm hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.
  • Nhiệm kỳ 2023 - 2028, với phương châm hành động “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, Công đoàn Công ty Thuốc lá Thăng Long sẽ tiếp tục đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, phát huy truyền thống đoàn kết, làm tốt vai trò cầu nối, giữ mối liên hệ mật thiết giữa Tổ chức Đảng, chuyên môn với người lao động.