Đà Nẵng ban hành giá dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực việc làm

(BKTO) - Mới đây, Ủy ban nhân dân (UBND) TP.Đà Nẵng ban hành giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước (NSNN) trong lĩnh vực việc làm trên địa bàn thành phố làm cơ sở để Nhà nước đặt hàng.

da-nang.jpg
Ảnh minh họa

Đối tượng áp dụng là UBND TP. Đà Nẵng và cơ quan quản lý trực thuộc UBND thành phố được ủy quyền giao nhiệm vụ, đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN trong lĩnh vực việc làm trên địa bàn TP. Đà Nẵng; đơn vị sự nghiệp công lập, nhà cung cấp dịch vụ sự nghiệp công khác đáp ứng đầy đủ điều kiện cung cấp dịch vụ sự nghiệp công về việc làm và được cấp phép hoạt động theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 23/2021/NĐ-CP ngày 19/3/2021; các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến sử dụng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN trong lĩnh vực việc làm trên địa bàn TP. Đà Nẵng.

Theo UBND TP.Đà Nẵng, đơn vị sự nghiệp công lập được cơ quan quản lý cấp trên đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí NSNN có trách nhiệm căn cứ theo giá dịch vụ được phê duyệt, tình hình thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ các năm trước lập kế hoạch, dự toán kinh phí hằng năm báo cáo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp.

Nhà cung cấp dịch vụ sự nghiệp công khác được cơ quan nhà nước đặt hàng căn cứ theo giá dịch vụ được phê duyệt, thực hiện ký kết hợp đồng theo quy định của pháp luật và được thanh toán giá trị hợp đồng theo thỏa thuận đã ký kết trong hợp đồng, theo pháp luật chuyên ngành, pháp luật khác có liên quan.

UBND TP.Đà Nẵng giao các cơ quan, đơn vị cung cấp dịch vụ tổ chức triển khai thực hiện cung cấp các dịch vụ sự nghiệp công về việc làm đảm bảo quy trình, tiêu chuẩn, tiêu chí, định mức theo quy định; cung cấp đầy đủ hồ sơ có liên quan để tổ chức nghiệm thu các sản phẩm dịch vụ đã thực hiện làm cơ sở thanh, quyết toán kinh phí. Thực hiện việc theo dõi, hạch toán kế toán theo đúng chế độ kế toán hiện hành; thực hiện nghĩa vụ với NSNN về thuế; quản lý, sử dụng số tiền còn lại sau khi đã thực hiện nghĩa vụ với NSNN theo quy định của pháp luật và cơ chế tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định hiện hành tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ.

Đồng thời, tăng cường chất lượng cung cấp các dịch vụ để thu hút người sử dụng lao động, người lao động nhằm nâng cao số lượng sản phẩm cung cấp. Tăng cường công tác quản lý, thực hiện tốt các biện pháp thực hành tiết kiệm để giảm các chi phí hành chính. Hằng năm, báo cáo đánh giá việc áp dụng giá dịch vụ việc làm, có ý kiến các vấn đề khó khăn, vướng mắc gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để phối hợp với Sở Tài chính báo cáo UBND thành phố và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Hằng năm, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố có nhiệm vụ dự kiến nguồn lực thực hiện để giao dự toán kinh phí và quyết định đặt hàng cho đơn vị sự nghiệp công lập, nhà cung cấp dịch vụ sự nghiệp công khác để tổ chức thực hiện cung cấp dịch vụ, tiết kiệm, hiệu quả.

Hằng quý, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố thực hiện nghiệm thu các sản phẩm dịch vụ đã thực hiện của cơ quan, đơn vị cung cấp dịch vụ theo đúng quy định để làm cơ sở thanh, quyết toán nguồn kinh phí; tổ chức kiểm tra, theo dõi và giám sát thực hiện cung cấp dịch vụ sự nghiệp công. Kịp thời kiến nghị với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND thành phố sửa đổi, bổ sung định mức kinh tế - kỹ thuật; thay đổi giá khi có sự biến động về tiền lương, giá cả các trang thiết bị, vật tư…

UBND TP.Đà Nẵng cũng giao Cục Thuế thành phố có trách nhiệm hướng dẫn cơ quan, đơn vị cung cấp dịch vụ sử dụng hóa đơn, chứng từ theo đúng quy định, thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước theo quy định của pháp luật về thuế và các pháp luật có liên quan. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ triển khai, tổ chức thực hiện Quy định giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN trong lĩnh vực việc làm trên địa bàn TP. Đà Nẵng đảm bảo quy định của Luật giá./.

Cùng chuyên mục
Đà Nẵng ban hành giá dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực việc làm