đào tạo

Đà Nẵng tập trung đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho quân nhân xuất ngũ
(BKTO) - Tập trung chăm lo giải quyết tốt chính sách đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho quân nhân xuất ngũ; phấn đấu 100% quân nhân xuất ngũ được học nghề theo nguyện vọng, 70% quân nhân xuất ngũ có việc làm ổn định.