Giám sát hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập

(BKTO) - Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định - Trưởng Đoàn giám sát vừa ký ban hành Kế hoạch số 623/KH-ĐGS giám sát chi tiết về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018-2023”.

100820231141-dsc_6859.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định chủ trì Phiên họp thứ nhất của Đoàn giám sát. Ảnh: quochoi.vn

Theo đó, Kế hoạch xác định, nội dung giám sát nhằm đánh giá kết quả đạt được; hạn chế, khó khăn, vướng mắc; xác định nguyên nhân, chỉ rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc: xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để thể chế hóa chủ trương của Đảng về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, tập trung vào: sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập; hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập sau khi sắp xếp, tổ chức lại; về quản lý biên chế; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của các đơn vị sự nghiệp công lập; về đẩy mạnh cung ứng dịch vụ sự nghiệp công theo cơ chế thị trường, việc thực hiện xã hội hóa cung cấp dịch vụ sự nghiệp công; về nâng cao năng lực quản trị của đơn vị sự nghiệp công lập; về hoàn thiện cơ chế tài chính; thực hiện cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập, trọng tâm là tự chủ tài chính; về nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

Đoàn giám sát cũng đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục đẩy mạnh, thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đến năm 2025 và 2030 mà Nghị quyết số 19-NQ/TW đã đề ra.

Đối tượng giám sát là Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Các cơ quan, tổ chức có liên quan báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý.

Phạm vi giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập từ ngày 25/10/2017 (từ khi ban hành Nghị quyết số 19-NQ/TW) đến hết ngày 31/12/2023 trên phạm vi cả nước; một số chỉ tiêu có so sánh với năm 2015.

Kế hoạch cũng phân công cụ thể nhiệm vụ các thành viên và công việc của Đoàn giám sát, trong đó: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Phó Chủ tịch Quốc hội làm Trưởng Đoàn giám sát; Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng làm Phó Trưởng Đoàn thường trực; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh làm Phó Trưởng Đoàn; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Trần Hồng Nguyên làm Ủy viên Đoàn giám sát, Tổ trưởng Tổ giúp việc; các thành viên Đoàn giám sát và đại biểu, chuyên gia mời tham gia Đoàn giám sát.

Đoàn giám sát cũng ban hành kế hoạch giám sát chi tiết, các Đề cương báo cáo, tiến độ, thời gian cụ thể làm việc với Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương, tổ chức các phiên họp, cuộc họp của Đoàn giám sát.

Dự kiến, tại phiên họp tháng 8/2024 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Đoàn giám sát báo cáo kết quả giám sát và trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua Dự thảo Nghị quyết giám sát chuyên đề.

Trước ngày 30/9/2024, Đoàn giám sát tiếp thu, hoàn thiện Báo cáo kết quả giám sát và Nghị quyết giám sát chuyên đề trình Chủ tịch Quốc hội ký ban hành và gửi đại biểu Quốc hội./.

Cùng chuyên mục
Giám sát hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập