HĐND

HĐND Thành phố Hà Nội quyết nghị nhiều vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền
(BKTO) - Với đa số đại biểu tán thành, HĐND Thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2024; phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án vốn đầu tư công của Thành phố.