HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG

Nâng cao vị thế, hiệu quả hoạt động của tổ chức Công đoàn
(BKTO) - Việc sửa đổi Luật Công đoàn tạo cơ sở pháp lý cho việc đổi mới và nâng cao vị thế, khẳng định vai trò, hiệu quả hoạt động của tổ chức Công đoàn trong bối cảnh có nhiều tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở.