Infographic - Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025

(BKTO) - Theo Nghị quyết số 16/2021/QH15 của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, tốc độ tăng trưởng GDP bình quân 5 năm khoảng 6,5-7%; GDP bình quân đầu người đến năm 2025 đạt khoảng 4.700-5.000 USD.                
   

   
ANH TUẤN
Cùng chuyên mục
Infographic - Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025