Khát vọng độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc

(BKTO) - Năm 1911, trước cảnh nước mất, nhà tan, nhân dân lầm than nô lệ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã quyết tâm bôn ba nước ngoài tìm con đường cứu nước đúng đắn. Đến ngày 03/02/1930, Hồ Chí Minh thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam để lãnh đạo, chỉ đạo cách mạng Việt Nam giải phóng dân tộc, đem lại độc lập, tự do cho đất nước và Nhân dân.

1-.jpg
Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, với cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân luôn là mục tiêu phấn đấu của Đảng, Nhà nước ta. Ảnh minh họa

Tháng 8/1945, khi thời cơ cách mạng đến, Hồ Chủ tịch kiên quyết chỉ đạo: “Lúc này thời cơ thuận lợi đã tới, dù hy sinh tới đâu, dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải kiên quyết giành cho được độc lập”.

Cả nước đã vùng lên tổng khởi nghĩa và ngày 02/9/1945, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời với tuyên bố lịch sử: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do độc lập, và thật sự đã thành một nước tự do độc lập” và ý chí quyết tâm mạnh mẽ: “Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”.

Trước âm mưu và hành động xâm lược trở lại của thực dân Pháp, độc lập dân tộc bị đe dọa, cả nước lại nhất tề đứng lên kháng chiến theo tinh thần: “Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”.

Nhân dân Việt Nam luôn yêu chuộng hòa bình, không muốn chiến tranh, không muốn đổ máu, nhưng chúng ta vẫn nói thẳng với thực dân Pháp rằng: “Bọn thực dân Pháp phải biết rằng… nếu cần phải hy sinh mấy triệu chiến sĩ, nếu cần phải kháng chiến bao nhiêu năm để giữ gìn quyền độc lập của Việt Nam, để cho con cháu Việt Nam khỏi kiếp nô lệ, thì chúng ta vẫn kiên quyết hy sinh và kháng chiến. Vì dân Việt Nam tin chắc rằng thế nào kháng chiến này cũng thành công”.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, tinh thần “Không có gì quý hơn độc lập tự do” lại tiếp tục được nhân dân Việt Nam phát huy với sức mạnh: “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, mà lòng phơi phới dậy tương lai”. Và chúng ta tiếp tục chiến thắng, đánh cho “Mỹ cút, Ngụy nhào”, cả nước thống nhất cùng đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Cùng với độc lập, tự do, Đảng, Nhà nước và nhân dân còn phải đồng thời thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh. Ngày 10/01/1946, phát biểu tại phiên họp đầu tiên của Ủy ban Nghiên cứu kế hoạch kiến quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xác định: “Chúng ta đã giành được tự do, độc lập rồi mà dân cứ chết đói, chết rét, thì tự do, độc lập phỏng có ích gì. Dân chỉ biết rõ giá trị của tự do, của độc lập khi mà dân được ăn no, mặc đủ…”.

Đảng, Nhà nước và Nhân dân chung sức đồng lòng cùng chăm lo xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, trong đó, Đảng xác định rất rõ ràng như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Hễ còn có một người Việt Nam bị bóc lột, bị nghèo nàn, thì Đảng vẫn đau thương, cho đó là vì mình chưa làm tròn nhiệm vụ.

Cho nên, Đảng vừa lo tính công việc lớn như đổi nền kinh tế và văn hóa lạc hậu của nước ta thành một nền kinh tế và văn hóa tiên tiến, đồng thời lại luôn luôn quan tâm đến những việc nhỏ như tương cà mắm muối cần thiết cho đời sống hằng ngày của nhân dân”.

Trước lúc đi xa, trong Di chúc lịch sử để lại cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn nhắc nhở, căn dặn Đảng ta: “Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân”.

Hơn 93 năm qua, Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta đã thực hiện tốt tư tưởng và những lời dạy quý báu của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, với cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân luôn là mục tiêu phấn đấu, là thực tiễn đã và đang diễn ra trên đất nước Việt Nam chúng ta.

Những năm gần đây, với thành công của sự nghiệp đổi mới, cách mạng nước ta tiếp tục giành được những thành tựu to lớn về mọi mặt, được dư luận trong nước và quốc tế đánh giá cao. Hội nghị giữa nhiệm kỳ của Đảng diễn ra vào tháng 5/2023 vừa qua đã khẳng định: “Với ý chí quyết tâm cao và tinh thần “Tiền hô hậu ủng”, “Nhất hô bá ứng”, “Trên dưới đồng lòng”, “Dọc ngang thông suốt”, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện một cách quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Đảng ta, đất nước ta vẫn vững vàng vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện và đáng mừng trên nhiều lĩnh vực”.

Cụ thể, kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng khá, là một điểm sáng trong “bức tranh xám màu” của nền kinh tế thế giới, như đánh giá của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF). Các lĩnh vực văn hóa, xã hội đạt được nhiều kết quả quan trọng, rõ rệt. Bảo đảm được an sinh xã hội, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện. Việt Nam cũng tiếp tục củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Những thành tựu to lớn của cách mạng Việt Nam về độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc đã bác bỏ những âm mưu, thủ đoạn xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch, thế lực xấu. Các thế lực thù địch, thế lực xấu xuyên tạc, bịa đặt rằng: Cách mạng Tháng Tám và độc lập của Việt Nam là “ăn may”, là “quả ngọt trời cho”, “Việt Nam không cần tổng khởi nghĩa cũng sẽ có độc lập”.

Thậm chí, chúng còn trắng trợn vu cáo, nói xấu, phủ nhận công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như ý nghĩa của Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9, nói bừa rằng đó là nguyên nhân khiến cho đất nước phải trải qua chiến tranh “huynh đệ tương tàn”, nhân dân bị đói khổ.

Nhưng những kẻ chống phá đã thất bại, chúng không đánh lừa, lôi kéo, kích động được nhân dân, ngược lại, nhân dân ta càng thêm tin tưởng, vững bước đi theo con đường cách mạng xã hội chủ nghĩa mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản và Nhân dân Việt Nam đã lựa chọn.

Với truyền thống, niềm tin, sức mạnh nội sinh từ khát vọng độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc, Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam tự tin tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII: “Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện đồng bộ công cuộc đổi mới; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”./.

Cùng chuyên mục
Khát vọng độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc