Kiểm toán nhà nước

Kiểm toán nhà nước ban hành Tài liệu bồi dưỡng Tổng quan về hệ thống pháp luật
(BKTO) - Kiểm toán nhà nước (KTNN) vừa ban hành Quyết định 883/QĐ-KTNN về ban hành Tài liệu bồi dưỡng Tổng quan về hệ thống pháp luật.