Kon Tum: Kết quả giải quyết thủ tục hành chính điện tử cao hơn bình quân cả nước

(BKTO) - Báo cáo vừa công bố của UBND tỉnh Kon Tum cho biết, tính đến hết năm 2023, tỉnh Kon Tum có tổng số 1.371 dịch vụ công trực tuyến trên tổng số 1.713 thủ tục hành chính, trong đó có 998 dịch vụ công trực tuyến toàn trình và 373 dịch vụ công trực tuyến một phần.

Theo Bản đồ trên Cổng Dịch vụ công quốc gia thì đến cuối năm 2023, tỉnh Kon Tum có tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đạt 35,6%; tỷ lệ hồ sơ cấp kết quả điện tử đạt 43,86% (cao hơn bình quân cả nước 42,96%).

kt.jpg
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính điện tử của tỉnh Kon Tum cao hơn bình quân cả nước. Ảnh: ST

Cụ thể, ở cấp tỉnh, tổng số hồ sơ tiếp nhận 71.085 hồ sơ, đã số hóa thành phần hồ sơ là 47.102 hồ sơ (đạt 66,26%); đã số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính 41.236/69.457 tổng hồ sơ (đạt 59,36%).

Ở cấp huyện, tổng số hồ sơ tiếp nhận 19.930 hồ sơ, đã số hóa thành phần hồ sơ là 17.165 hồ sơ (đạt 86,12%); đã số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính là 11.980/19.263 tổng hồ sơ (đạt 62,19%).

Kết quả ở cấp xã, tổng số hồ sơ tiếp nhận 108.356 hồ sơ, đã số hóa thành phần hồ sơ là 60.270 hồ sơ (đạt 55,62%); đã số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính là 45.576/108.151 tổng hồ sơ (đạt 42,14%).

Tỉnh không để tình trạng giải quyết hồ sơ chậm, muộn; rà soát, chuẩn hóa, điện tử hóa mẫu đơn tờ khai theo hướng cắt giảm tối thiểu 20% thông tin phải khai báo trên cơ sở tái sử dụng dữ liệu đã được số hóa.

Theo đó, có 998 dịch vụ công trực tuyến toàn trình và 373 dịch vụ công trực tuyến một phần đã cắt giảm các thông tin phải khai báo khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến thông qua việc triển khai biểu mẫu tương tác; tại phần thông tin chung của hồ sơ nộp dịch vụ công trực tuyến, người nộp hồ sơ không cần điền lại các thông tin đã có trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ (đạt 100%).

Có 280 dịch vụ công trực tuyến có thành phần hồ sơ là tờ khai đã được chuẩn hóa thành biểu mẫu tương tác, trong đó có sử dụng lại các thông tin đã khai báo khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến (đạt tỷ lệ 20,4%).

Tỉnh cũng đã thực hiện việc đăng ký và cấp tài khoản khai thác cơ sở dữ liệu dân cư trong giải quyết thủ tục hành chính. Đến nay, đã cấp 1.519 tài khoản của công chức, viên chức, nhân viên tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính tại 03 cấp trên địa bàn tỉnh trong khai thác cơ sở dữ liệu dân cư thông qua Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh.

Việc cung cấp Dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng của tỉnh được thực hiện thống nhất.

Đồng thời, đối với việc triển khai 25 dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06 và 28 dịch vụ công theo Quyết định 422/QĐ-TTg, ngày 04/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Kon Tum đã thực hiện đảm bảo việc kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia. Qua 2 năm thực hiện đã tiếp nhận 118.651 hồ sơ trực tuyến/211.194 hồ sơ…

Sau 02 năm triển khai thực hiện nhóm tiện ích giải quyết thủ thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, tỉnh Kon Tum cơ bản đã hoàn thành các nhiệm vụ theo tiến độ, lộ trình đề ra.

Các sở, ban ngành, địa phương đã khắc phục khó khăn, tận dụng những trang thiết bị đã được trang cấp để thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Người dân đã hiểu rõ lợi ích và tỷ lệ người dân tham gia thực hiện các thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công từng bước được nâng cao./.

Cùng chuyên mục
Kon Tum: Kết quả giải quyết thủ tục hành chính điện tử cao hơn bình quân cả nước