luat thue gia tri gia tang

Hoàn thiện Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi), thúc đẩy 3 động lực tăng trưởng
(BKTO) - Chính phủ ban hành Nghị quyết số 49/NQ-CP ngày 17/4/2024 phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 4/2024.
  • (BKTO) - Bộ Tài chính đã hoàn thiện Dự thảo Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi). Theo đó, Bộ đề xuất thu hẹp các hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng áp dụng thuế suất 5% từ 15 nhóm hàng hóa, dịch vụ xuống còn 12 nhóm hàng hóa; sửa đổi, bãi bỏ, bổ sung nhiều quy định mới về hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT).
  • (BKTO) - Bộ Tài chính cho biết, sau 15 năm thực hiện, Luật Thuế giá trị gia tăng (GTGT) đã đạt được kết quả quan trọng nhưng cũng bộc lộ một số hạn chế. Việc sửa đổi Luật Thuế GTGT nhằm bao quát các nguồn thu, mở rộng cơ sở thu; bảo đảm tính minh bạch, dễ hiểu, dễ thực hiện, đảm bảo ổn định nguồn thu ngân sách nhà nước (NSNN)...
  • (BKTO) - Chính phủ ban hành Nghị quyết số 115/NQ-CP Phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 7/2023.