nguyen duc sy

Đánh giá, kết luận kiểm toán luôn đi kèm với bằng chứng kiểm toán
(BKTO) - Mọi cuộc kiểm toán cần phải đảm bảo bằng chứng kiểm toán để đưa ra đánh ra, kết luận, kiến nghị kiểm toán. Xác định rõ yêu cầu này, Kiểm toán nhà nước (KTNN) Khu vực I đã thực hiện tốt việc thu thập bằng chứng kiểm toán khi tham gia kiểm toán chuyên đề việc quản lý, sử dụng kinh phí đầu tư cho khoa học và công nghệ (KHCN) giai đoạn 2020-2022.
  • (BKTO) - Tiếp tục góp ý, hoàn thiện Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), các đại biểu Quốc hội và chuyên gia đề nghị Ban soạn thảo cân nhắc việc bỏ phương pháp thặng dư trong định giá đất. Đồng thời tiếp tục sửa đổi, bổ sung các quy định nhằm khắc phục những bất cập, hạn chế của các phương pháp định giá đất.