phuong phap thang du

Định giá đất là then chốt giải quyết những vướng mắc đất đai hiện nay
(BKTO) - Định giá đất là vấn đề then chốt trong giải quyết những khó khăn, vướng mắc, vi phạm về đất đai hiện nay. Theo đó, việc sửa đổi Nghị định số 44/2014/NĐ-CP (Nghị định 44) của Chính phủ quy định về giá đất cần có phương pháp luận đúng đắn, cơ sở khoa học và thực tiễn.
  • (BKTO) - Tiếp tục góp ý, hoàn thiện Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), các đại biểu Quốc hội và chuyên gia đề nghị Ban soạn thảo cân nhắc việc bỏ phương pháp thặng dư trong định giá đất. Đồng thời tiếp tục sửa đổi, bổ sung các quy định nhằm khắc phục những bất cập, hạn chế của các phương pháp định giá đất.