Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

(BKTO) - Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương sẽ quyết tâm phấn đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng theo phương châm: Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển.                
   

Đảng ủy Khối tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Chi thị 05 của Bộ Chính trị nhằm tuyên dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - Nguồn:dukcqtw.dcs.vn

   

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (Đảng ủy Khối) vừa ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Chương trình hành động nhằm cụ thể hóa chủ trương, đường lối, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được xác định trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng phù hợp với điều kiện, đặc thù của Đảng bộ Khối.

Việc xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình hành động cần tập trung khắc phục, giải quyết những hạn chế, yếu kém của nhiệm kỳ trước; thực hiện tốt những nội dung, nhiệm vụ do Đại hội XIII của Đảng xác định; cụ thể hóa bằng các đề án, kế hoạch theo từng lĩnh vực, có lộ trình rõ ràng để triển khai thực hiện, thể hiện quyết tâm đổi mới, sáng tạo và đảm bảo khả thi, thiết thực, hiệu quả.

Chương trình hành động cần được triển khai với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, theo phương châm “chủ trương 1, chương trình 10, hành động 100”. Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Mục tiêu tổng quát của Chương trình là: Toàn Đảng bộ quyết tâm phấn đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng theo phương châm: Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển, với chủ đề: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”.

Đảng bộ phải đặc biệt coi trọng và đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Tập trung thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của các cơ quan Trung ương.
         
   
Đảng bộ Khối đề ra một số chỉ tiêu cụ thể như: 100% đảng ủy trực thuộc xây dựng Chương trình hành động nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương và Đảng ủy Khối.
   
100% chi bộ nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức cách mạng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với lĩnh vực công tác và truyền thống văn hóa của dân tộc.
   
100% cấp ủy các cấp rà soát, bổ sung, sửa đổi quy chế làm việc, quy chế phối hợp công tác giữa cấp ủy với đảng đoàn, ban cán sự đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị; xây dựng chương trình làm việc toàn khóa và hằng năm.
   
Tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị và nhận thức về Đảng cho khoảng 30.000 quần chúng ưu tú, phấn đấu kết nạp từ 16.000 đảng viên trở lên.
   
100% đảng ủy, chi ủy và ủy ban kiểm tra các đảng ủy xây dựng và tổ chức thực hiện tốt chương trình công tác, chương trình kiểm tra giám sát an toàn và hằng năm. Phấn đấu có từ 90% tổ chức đảng và 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.
   
Để thực hiện mục tiêu trên, Đảng ủy Khối đã đề ra các giải pháp sau: Tăng cường, coi trọng, tập trung xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức;

Củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên ở các cơ quan Trung ương; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị;

Đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí;

Tăng cường và đổi mới công tác dân vận, lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội; thắt chặt hơn nữa mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân;

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong điều kiện mới và thực hiện tốt công tác lãnh đạo và phối hợp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Đảng ủy cũng đã đề ra 18 nhiệm vụ, đề án cần triển khai trong nhiệm kỳ 2020-2025 để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, trong đó có các nhiệm vụ, đề án như: triển khai “Năm tăng cường công tác quản lý đảng viên”, sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đề án “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương”, Chương trình kết nối các đảng bộ trong Đảng bộ Khối với một số huyện nghèo, xã nghèo thực hiện giảm nghèo bền vững.../.

THÀNH ĐỨC
Cùng chuyên mục
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng