Sửa đổi toàn diện Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp

(BKT) Sáng 11/8, tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) xem xét Tờ trình của Chính phủ đề nghị đưa dự án Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp (sửa đổi) vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023.                
   

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long trình bày Tờ trình của Chính phủ tại phiên họp. Ảnh: VPQH

   

Hoàn thiện thể chế, ổn định môi trường pháp lý

Trình bày Tờ trình của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cho biết, việc sửa đổi toàn diện, ban hành Luật Quản lý sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp mới này nhằm hoàn thiện thể chế, ổn định môi trường pháp lý cho việc đầu tư vốn nhà nước vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp (DN); tạo môi trường pháp lý đầy đủ, ổn định; đảm bảo tôn trọng và nâng cao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của DN cũng như tăng cường sự kiểm tra, giám sát của Nhà nước; đảm bảo doanh nghiệp nhà nước (DNNN) hoạt động theo cơ chế thị trường trong các ngành, nghề kinh doanh theo yêu cầu của Nhà nước (chủ sở hữu).

Đồng thời, nâng cao hiệu quả hoạt động của DNNN tương xứng với nguồn vốn nhà nước đầu tư vào DN; đảm bảo DNNN giữ vai trò chủ đạo, giữ vị trí then chốt trong nền kinh tế; huy động và phát huy hết các nguồn lực của khu vực kinh tế nhà nước nói chung, DNNN nói riêng cho phát triển kinh tế - xã hội.

Về phạm vi điều chỉnh, Luật này quy định việc đầu tư vốn nhà nước vào DN, quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại DN; cơ cấu lại vốn nhà nước tại DN; giám sát việc đầu tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại DN.

Luật này áp dụng đối với: Đại diện chủ sở hữu nhà nước; DN do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; DN do các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội nắm giữ 100% vốn điều lệ; người đại diện phần vốn nhà nước đầu tư tại DN; cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động đầu tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại DN.

Về nội dung các chính sách đề nghị xây dựng Luật, Bộ trưởng Lê Thành Long cho biết, Chính phủ đề xuất tập trung vào 4 chính sách lớn: Đầu tư vốn nhà nước vào DN; Cơ cấu lại vốn nhà nước tại DN; Quản lý vốn nhà nước đầu tư tại DN; Quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu.

“Trên cơ sở hồ sơ đề nghị xây dựng Luật, Chính phủ đề nghị UBTVQH xem xét, đưa dự án Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp (sửa đổi) vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 5 (tháng 5/2023), thông qua tại Kỳ họp thứ 6 (tháng 10/2023)” - Bộ trưởng Lê Thành Long nêu rõ.

Đánh giá kỹ các nhóm chính sách

Thẩm tra Tờ trình của Chính phủ, Ủy ban Pháp luật và các cơ quan của Quốc hội tán thành sự cần thiết sửa đổi toàn diện Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại DN nhằm thể chế hóa quan điểm, chủ trương của Đảng, cụ thể hóa yêu cầu tại các nghị quyết của Quốc hội về đổi mới, cơ cấu lại và phát triển DNNN. Đồng thời, kịp thời khắc phục những bất cập, vướng mắc của Luật hiện hành.
                
   

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: VPQH

   

Ủy ban Pháp luật và các cơ quan của Quốc hội nhận thấy, về cơ bản, 04 nhóm chính sách được Chính phủ đề xuất đã bảo đảm phù hợp với quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước, đã được rà soát để bảo đảm tính thống nhất, tính khả thi.

Tuy nhiên, cơ quan thẩm tra và các ý kiến trong UBTVQH đề nghị tiếp tục nghiên cứu, đánh giá kỹ về từng nội dung cụ thể trong các nhóm chính sách, thể hiện nhất quán các nội dung chính sách được đề xuất trong các quy định của dự thảo Luật, bảo đảm sự đồng bộ giữa nội dung chính sách của dự án Luật với các luật hiện hành.

Kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết, UBTVQH đồng ý chủ trương cần thiết bổ sung dự án Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại DN vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 5 và thông qua tại Kỳ họp thứ 6.

Tuy nhiên, qua xem xét hồ sơ còn nhiều vấn đề về chính sách chưa đủ rõ, cần bổ sung làm rõ hơn. Vì vậy, UBTVQH giao Chính phủ khẩn trương chuẩn bị hồ sơ dự án Luật để trình UBTVQH xem xét trong các phiên họp tới.

Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý, trong quá trình hoàn chỉnh hồ sơ dự án Luật cần bảo đảm yêu cầu là kịp thời điều chỉnh những vấn đề mới mà thực tiễn đặt ra, khắc phục được những tồn tại, hạn chế, bất cập của Luật hiện hành, thể chế hóa đầy đủ các chủ trương mới của Đảng và Quốc hội, nhất là các vấn đề liên quan đến quản lý vốn, cổ phần hóa, thoái vốn DNNN, đất đai, quản lý quỹ, đổi mới và phát triển DN và các vấn đề có liên quan.

Đồng thời, tiếp tục tách bạch chức năng quản lý nhà nước và đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với DN, làm rõ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, quan hệ phối hợp giữa các chủ thể có liên quan; bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất giữa các luật trong hệ thống pháp luật.
Đ. KHOACùng chuyên mục
Sửa đổi toàn diện Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp