TỈNH AN GIANG

An Giang: Phân bổ trên 620 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới
(BKTO) - Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 nguồn ngân sách trung ương và nguồn ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 của tỉnh An Giang là 620.950 triệu đồng.