Tổng tài sản của toàn hệ thống tổ chức tín dụng đạt hơn 19 triệu tỷ đồng

(BKTO) - Đến ngày 31/01/2024, tổng vốn điều lệ của toàn hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD) đạt 1.003.601 tỷ đồng; tổng tài sản của toàn hệ thống đạt hơn 19,545 triệu tỷ đồng; tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi của toàn hệ thống ở mức 77,87%.

giao-dich-47-.jpg
Đến cuối tháng 01/2024, tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi của toàn hệ thống ở mức 77,87%. Ảnh ST

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa cập nhật số liệu thống kê một số chỉ tiêu cơ bản về hoạt động của hệ thống TCTD đến cuối tháng 01/2024.

Theo đó, đến ngày 31/01/2024, tổng vốn điều lệ của toàn hệ thống các TCTD đạt 1.003.601 tỷ đồng, tăng nhẹ 0,7% so với cuối năm 2023.

Trong đó, nhóm ngân hàng thương mại Nhà nước có tổng vốn điều lệ đạt 217.882 tỷ đồng, tương đương với cuối năm 2023; nhóm ngân hàng thương mại cổ phần có tổng vốn điều lệ đạt 543.191 tỷ đồng, tăng 0,12% so với thời điểm cuối năm 2023; nhóm ngân hàng liên doanh, nước ngoài, có tổng vốn điều lệ đạt 163.165 tỷ đồng không thay đổi so với cuối năm 2023.

Nhóm công ty tài chính, cho thuê tài chính, Ngân hàng Hợp tác xã có vốn điều lệ không thay đổi so với cuối năm 2023 đạt tương ứng 45.321 tỷ đồng và 3.030 tỷ đồng; Quỹ Tín dụng nhân dân có vốn điều lệ là 7.052 tỷ đồng, tăng 0,98% so với cuối năm 2023...

Đến ngày 31/01/2024, tổng tài sản của toàn hệ thống đạt hơn 19,545 triệu tỷ đồng, giảm 2,63% so với cuối năm 2023. Trong đó, nhóm ngân hàng thương mại nhà nước có tổng tài sản đạt hơn 8,2 triệu tỷ đồng, giảm 1,49% so với cuối năm 2023; nhóm ngân hàng thương mại cổ phần có tổng tài sản đạt hơn 8,6 triệu tỷ đồng, giảm 3,87% so với cuối năm 2023…

Tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi của toàn hệ thống ở mức 77,87%. Nhóm ngân hàng thương mại nhà nước có tỷ lệ là 81,31%; nhóm ngân hàng thương mại cổ phần có tỷ lệ là 80,88%...

Tính đến tháng cuối tháng 01/2024, tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR) của các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài áp dụng theo Thông tư 41/2016/TT-NHNN đạt 11,84%. Tỷ lệ an toàn vốn nhóm ngân hàng thương mại nhà nước đạt 9,72%; nhóm ngân hàng thương mại cổ phần đạt 11,89%.../.

Cùng chuyên mục
Tổng tài sản của toàn hệ thống tổ chức tín dụng đạt hơn 19 triệu tỷ đồng