TỔ CHỨC TÍN DỤNG

Phân công soạn thảo các văn bản quy định chi tiết thi hành 2 Luật
(BKTO) - Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ký Quyết định số 299/QĐ-TTg ngày 10/4/2024 ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Các tổ chức tín dụng và Luật Đất đai được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ năm.