Triển khai Đề án 06: Bộ, ngành đi trước một bước để thúc đẩy địa phương

(BKTO) - Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh yêu cầu này khi chủ trì Hội nghị giao ban với các Bộ, ngành về tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06), chiều 14/6.

1(3).jpg
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Chính phủ

Đã đạt được một số kết quả

Tại Hội nghị, Đại tá Vũ Văn Tấn - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) đã báo cáo kết quả thực hiện Đề án 06 của các Bộ, ngành (từ tháng 12/2022 đến 5/6/2023).

Kết luận Hội nghị, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho biết, từ sau Hội nghị giao ban trực tuyến lần thứ năm của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số và Đề án 06 ngày 25/2/2023 đến nay, công tác chỉ đạo, triển khai Đề án 06 tiếp tục được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Tổ công tác triển khai Đề án 06 các cấp thực hiện rất quyết liệt và đã đạt được một số kết quả.

Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ đã phát huy vai trò là cơ quan thường trực, chủ động rà soát, lập danh mục nhiệm vụ cụ thể của từng Bộ, ngành, địa phương để tham mưu với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các văn bản chỉ đạo sát sao và làm cơ sở cho các cơ quan, đơn vị xây dựng Kế hoạch thực hiện.

Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành bám sát các nhóm vấn đề, nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai, đi trước một bước để thúc đẩy các địa phương.

Các Bộ, ngành theo thẩm quyền thực hiện rà soát pháp luật, đặc biệt là các cơ chế, chính sách pháp luật liên quan đến quản lý dân cư theo Đề án 06, phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ trong áp dụng quy định về xây dựng văn bản theo trình tự thủ tục rút gọn; hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, làm giàu dữ liệu và các tiện ích phục vụ người dân; tiếp tục cắt giảm, đơn giản hoá, số hoá, quy trình, thủ tục hành chính trên môi trường điện tử một cách thực chất.

Phó Thủ tướng đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ trực tuyến, không để tình trạng giải quyết hồ sơ chậm, muộn; rà soát, chuẩn hóa, điện tử hóa mẫu đơn, tờ khai theo hướng cắt giảm tối thiểu 20% thông tin phải khai báo trên cơ sở tái sử dụng dữ liệu đã được số hóa, hoàn thành trong tháng 6/2023; đẩy nhanh việc thực hiện ký số trên thiết bị di động; nghiên cứu, tổ chức triển khai thực hiện thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính.

Các Bộ, ngành cần kiểm tra, đôn đốc địa phương trong việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính liên thông, nhất là các hồ sơ quá hạn; thường xuyên đánh giá toàn bộ các dịch vụ công trực tuyến đã được cung cấp trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan mình và tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, để từ đó lựa chọn những dịch vụ công thiết thực, tần suất sử dụng cao gắn liền nhu cầu hàng ngày của người dân, doanh nghiệp.

Đối với 2 nhóm dịch vụ công liên thông "Đăng ký khai sinh – Đăng ký thường trú - Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi" và "Đăng ký khai tử - Xoá đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng phí", Phó Thủ tướng đề nghị các Bộ, ngành khẩn trương hoàn thiện phần mềm nghiệp vụ chuyên ngành của cơ quan mình, bảo đảm kết nối thông suốt với phần mềm dịch vụ công liên thông; hoàn thiện các tài liệu hướng dẫn; tổ chức đào tạo, tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho các địa phương thực hiện.

cds-001-16867463276141862001542.jpg
Phó Thủ tướng giao nhiệm vụ cụ thể cho các Bộ, ngành. Ảnh: Chính phủ

Nhiệm vụ cụ thể của từng Bộ, ngành

Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương trong tích hợp, xác thực, hiển thị các thông tin, giấy tờ cá nhân trên ứng dụng VNeID, dần thay thế việc cung cấp các giấy tờ cá nhân trong thực hiện các giao dịch, thủ tục hành chính, tiếp tục hoàn thiện ứng dụng VNeID, đa dạng hóa các tiện ích và truyền thông để người dân tham gia sử dụng.

Rà soát, đánh giá việc triển khai phần mềm dịch vụ công liên thông, khắc phục các tồn tại, bảo đảm kết nối thông suốt, cập nhật, đồng bộ trạng thái hồ sơ với hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của địa phương.

Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các Bộ, cơ quan rà soát, xác định những văn bản quy phạm pháp luật cần điều chỉnh ngay sau khi Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi) ban hành.

Bộ Thông tin và Truyền thông khẩn trương hoàn hiện Quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; cập nhật, ban hành Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam; đánh giá, công bố chất lượng các nền tảng, hệ thống thông tin, phần mềm, cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của các Bộ, ngành, địa phương và định mức, đơn giá, chi phí xây dựng các hệ thống nêu trên để các Bộ, ngành, địa phương tham khảo, lựa chọn.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh sự cần thiết phải sửa đổi Nghị định 73/2019/NĐ về quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước để tạo hành lang pháp lý đầy đủ, rõ ràng về định mức, đơn giá, trình tự thủ tục, cơ chế thuê dịch vụ Công nghệ thông tin phục vụ triển khai Đề án 06 và chuyển đổi số; nghiên cứu phương án thu phí, giá các dịch vụ cung cấp cho người dân, doanh nghiệp.

Bộ Tài chính xây dựng kế hoạch, chủ trì phối hợp với Bộ Công an tập trung triển khai các giải pháp về đồng bộ dữ liệu thuế, sử dụng căn cước công dân, định danh điện tử là mã số thuế và định danh trong các giao dịch điện tử để nâng cao hiệu quả thu thuế. Phấn đấu 100% cơ sở kinh doanh kết nối hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền vào hệ thống dữ liệu của cơ quan thuế, tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm như: hoạt động kinh doanh ăn uống, nhà hàng, khách sạn, dịch vụ giải trí, siêu thị…

Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cho phép ban hành cơ chế, chính sách đầu tư cho chuyển đổi số vào hạ tầng, đường truyền, thiết bị, phần mềm và con người; nghiên cứu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ phương án sửa đổi các quy định về đấu thầu để lựa chọn nhà thầu đối với các sản phẩm công nghệ thông tin có tính chất đặc thù (tài nguyên tri thức, sáng tạo, mới, khó xác định giá thầu, ít nhà cung cấp…).

Bộ Công Thương hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật về quản lý hoạt động thương mại điện tử phù hợp với dự án Luật được ban hành theo hướng tích hợp, ứng dụng thẻ căn cước công dân gắn chip, ứng dụng tài khoản định danh điện tử, khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, thúc đẩy thương mại điện tử, quản lý thuế.

Bộ Y tế tăng tốc thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Đề án 06 như cập nhật dữ liệu nhóm thông tin cơ bản về y tế vào cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm phục vụ triển khai sổ sức khoẻ điện tử.

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tiếp tục nắm thông tin, tình hình lao động thất nghiệp, đối tượng chính sách để có phương án chi trả, hỗ trợ kịp thời…

Bộ Tài nguyên và Môi trường khẩn trương hoàn thành triển khai thí điểm thu thập, xác minh, cập nhật, làm sạch dữ liệu đất đai, nhà ở…/.

Cùng chuyên mục
Triển khai Đề án 06: Bộ, ngành đi trước một bước để thúc đẩy địa phương