Quy định mới về bảo hiểm bắt buộc trong đầu tư xây dựng

(BKTO) – Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư hướng dẫn để thống nhất thực hiện bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng với nhiều điểm mới.                
   

Từ ngày 01/10/2022, giảm phí tối đa 25% đối với bảo hiểm bắt buộc công trình trong thời gian xây dựng, bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng. Ảnh minh họa.

   

Ông Nguyễn Quang Huyền – Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, Bộ Tài chính - cho biết: Thông tư số 50/2022/TT-BTC vừa được Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng (Nghị định 119) và Nghị định số 20/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 119 (Thông tư 50). Thông tư 50 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/10/2022.

Cụ thể, Thông tư 50 bổ sung biểu phí của một số loại công trình đã được quy định tại Nghị định số 15/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; bỏ phụ phí bảo hiểm với các trường hợp rủi ro bão, lũ lụt, động đất… để doanh nghiệp bảo hiểm chủ động rà soát, đánh giá rủi ro; bổ sung quy định giảm phí tối đa 25% đối với bảo hiểm bắt buộc công trình trong thời gian xây dựng, bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng.

Thông tư 50 quy định loại trừ trách nhiệm bảo hiểm chung và loại trừ trách nhiệm bảo hiểm riêng đối với từng sản phẩm bảo hiểm. Đồng thời, bổ sung các loại trừ trách nhiệm bảo hiểm theo thông lệ quốc tế phù hợp với đơn bảo hiểm tiêu chuẩn của các nhà tái bảo hiểm quốc tế đang được các doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện.

Về thanh toán phí bảo hiểm, Thông tư 50 bổ sung quy định đặc thù về thanh toán phí đối với các công trình xây dựng có sử dụng vốn ngân sách nhà nước. Theo đó, doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm được tự thỏa thuận thời hạn thanh toán phí bảo hiểm. Tuy nhiên, thời hạn thanh toán phí bảo hiểm không chậm hơn thời hạn thỏa thuận giải ngân hợp đồng xây dựng và thời hạn hợp đồng bảo hiểm.

Thông tư 50 cũng bỏ quy định về thanh toán phí bảo hiểm để doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện theo quy định tại Thông tư số 50/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về thanh toán phí và chấm dứt hợp đồng bảo hiểm, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật về kinh doanh bảo hiểm.

Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba là một nội dung mới của Thông tư 50.Thông tư quy định cụ thể đối tượng, phạm vi, loại trừ trách nhiệm bảo hiểm; phí bảo hiểm và bồi thường bảo hiểm; loại trừ trách nhiệm bảo hiểm được quy định theo tập quán quốc tế và phù hợp với đơn tiêu chuẩn của các nhà tái bảo hiểm quốc tế. Phí bảo hiểm được quy định bằng 5% phí bảo hiểm bắt buộc công trình trong thời gian xây dựng. Căn cứ mức độ rủi ro của đối tượng bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm được điều chỉnh tăng hoặc giảm phí tối đa 25% tính trên phí bảo hiểm…/.
THÙY ANH
Cùng chuyên mục
Quy định mới về bảo hiểm bắt buộc trong đầu tư xây dựng