Vốn đầu tư thực hiện từ ngân sách nhà nước ước đạt 109,6 nghìn tỷ đồng

(BKTO) - Số liệu của Tổng cục Thống kê cho thấy, trong tháng 4/2022, các Bộ, ngành và địa phương tập trung đẩy mạnh thực hiện vốn đầu tư từ nguồn NSNN. Tính chung 4 tháng đầu năm 2022, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn NSNN ước tăng 9,1% so với cùng kỳ.                
   

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn NSNN
   4 tháng đầu năm 2022 phân theo Bộ, ngành (đơn vị: Tỷ đồng). Nguồn: TCTK

   

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn NSNN tháng 4/2022 ước đạt 33,5 nghìn tỷ đồng, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, vốn Trung ương quản lý đạt 6,2 nghìn tỷ đồng, tăng 10,5%; vốn địa phương quản lý 27,3 nghìn tỷ đồng, tăng 5,7%.

Tính chung 4 tháng đầu năm 2022, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn NSNN ước đạt 109,6 nghìn tỷ đồng, bằng 20,6% kế hoạch năm và tăng 9,1% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2021 bằng 20% và tăng 18,4%).

Cụ thể, vốn đầu tư thực hiện do Trung ương quản lý đạt 18,4 nghìn tỷ đồng, bằng 18,1% kế hoạch năm và tăng 15,3% so với cùng kỳ năm trước.

Vốn đầu tư thực hiện do địa phương quản lý đạt 91,2 nghìn tỷ đồng, bằng 21,2% kế hoạch năm và tăng 8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó vốn NSNN cấp tỉnh đạt 60,3 nghìn tỷ đồng, bằng 20,2% và tăng 3,5% so với cùng kỳ năm 2021; vốn NSNN cấp huyện đạt 26,6 nghìn tỷ đồng, bằng 23,1% và tăng 20%; vốn NSNN cấp xã đạt 4,3 nghìn tỷ đồng, bằng 27,2% và tăng 6,1%./.
QUỲNH ANH

Cùng chuyên mục
Vốn đầu tư thực hiện từ ngân sách nhà nước ước đạt 109,6 nghìn tỷ đồng