Ấn Độ: Ban hành Hướng dẫn thực hiện Chuẩn mực kiểm toán 580 về Thư giải trình

(BKTO) - Vừa qua, Viện Kế toán công chứng Ấn Độ (ICAI) đã ban hành Hướng dẫn thực hiện Chuẩn mực kiểm toán (SA) số 580 về thư giải trình.

Hướng dẫn thực hiện các SA do Ủy ban Chuẩn mực kiểm toán và Đảm bảo (AASB) ban hành là nguồn tài liệu quan trọng để kiểm toán viên nắm được nguyên tắc và yêu cầu của các SA này, từ đó giúp kiểm toán viên áp dụng hiệu quả các SA. Thư giải trình là một phương thức quan trọng để thu thập bằng chứng kiểm toán. Ý kiến thư giải trình bổ sung cho các bằng chứng kiểm toán khác mà kiểm toán viên thu thập được.

untitled.png
ICAI ban hành Hướng dẫn thực hiện Chuẩn mực kiểm toán 580. Ảnh sưu tầm

SA 580 quy định các nguyên tắc cơ bản của thư giải trình. Các nguyên tắc này cần được kiểm toán viên tuân thủ đồng thời tuân thủ các yêu cầu cụ thể về thư giải trình theo quy định của các SA khác. Mục đích của Hướng dẫn này là cung cấp hướng dẫn thực tế về việc thực hiện các nguyên tắc được quy định trong SA 580.

SA 580 quy định trách nhiệm của kiểm toán viên trong việc thu thập thư giải trình từ Ban Giám đốc và những người chịu trách nhiệm về quản trị của đơn vị được kiểm toán. Hướng dẫn thực hiện SA 580 bao gồm các phần: Mục tiêu và định nghĩa, các yêu cầu về thủ tục mà kiểm toán viên phải tuân theo cùng với phần ứng dụng và tài liệu giải thích khác. Các nội dung chính được đề cập trong Hướng dẫn bao gồm trách nhiệm của kiểm toán viên trong việc thu thập ý kiến thư giải trình trong cuộc kiểm toán báo cáo tài chính, ý kiến thư giải trình dưới dạng bằng chứng kiểm toán, ngày có hiệu lực của chuẩn mực, mục tiêu của kiểm toán viên, định nghĩa về thư giải trình... Hướng dẫn cũng cung cấp các phần giải thích về các khía cạnh khác nhau của thư giải trình và phản hồi của kiểm toán viên./.

Cùng chuyên mục
Ấn Độ: Ban hành Hướng dẫn thực hiện Chuẩn mực kiểm toán 580 về Thư giải trình