Ban hành Hướng dẫn kiểm toán toán Báo cáo quyết toán ngân sách địa phương

(BKT) KTNN vừa ban hành Hướng dẫn kiểm toán toán Báo cáo quyết toán ngân sách địa phương (NSĐP) theo Quyết định số 682/QĐ-KTNN ngày 11/5/2022.                
   

KTNN vừa ban hành Hướng dẫn kiểm toán toán Báo cáo quyết toán ngân sách địa phương. Ảnh minh họa

   

Theo Hướng dẫn, đối tượng áp dụng là các đơn vị trực thuộc KTNN được giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện các cuộc kiểm toán báo cáo quyết toán NSĐP, các đoàn kiểm toán, thành viên đoàn kiểm toán, đơn vị trực thuộc KTNN được giao nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra, giám sát, đảm bảo chất lượng kiểm toán và các đối tượng có liên quan đến hoạt động kiểm toán báo cáo quyết toán NSĐP của KTNN.

Các đoàn kiểm toán, thành viên đoàn kiểm toán phải tuân thủ các yêu cầu, quy định của Hướng dẫn.

Hướng dẫn cũng nêu cụ thể những công việc cần thực hiện từ khâu chuẩn bị kiểm toán; thực hiện kiểm toán; lập và gửi báo cáo kiểm toán; theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán. Trọng tâm được xác định bắt đầu từ khâu chuẩn bị kiểm toán.

Theo Hướng dẫn, các công việc chuẩn bị kiểm toán bao gồm: khảo sát, thu thập thông tin; đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ và thông tin đã thu thập; lập kế hoạch kiểm toán tổng quát; xét duyệt, hoàn thiện và phát hành kế hoạch kiểm toán tổng quát…

Cũng theo Hướng dẫn này, mục tiêu kiểm toán là nhằm xác định tính trung thực, hợp lý của số liệu báo cáo quyết toán NSĐP niên độ được kiểm toán của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Cung cấp thông tin, số liệu tin cậy cho Hội đồng nhân dân làm căn cứ phê chuẩn quyết toán NSĐP; cung cấp thông tin, số liệu cho các cơ quan có thẩm quyền thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát quá trình quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công.

Hướng dẫn cũng đưa ra một số lưu ý khi xác định mục tiêu kiểm toán báo cáo quyết toán NSĐP.

Trong hoạt động kiểm toán nếu có các trường hợp phát sinh khác ngoài quy định của Hướng dẫn này, Tổng Kiểm toán nhà nước sẽ xem xét, quyết định – Hướng dẫn nêu rõ.
N.LỘC

Cùng chuyên mục
Ban hành Hướng dẫn kiểm toán toán Báo cáo quyết toán ngân sách địa phương