Ban hành kế hoạch phát động Phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí"

Thực hiện Quyết định số 1478/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai Phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, ngày 29/3, Kiểm toán nhà nước (KTNN) ban hành Kế hoạch phát động, tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, (Phong trào thi đua).

khen-thuong-3_20221229214414.jpg
Các đơn vị trực thuộc KTNN xác định Phong trào thi đua là một trong những phong trào thi đua trọng tâm, thường xuyên, gắn với đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện. Ảnh: sav.gov.vn

Theo đó, mục đích nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, phát huy sức mạnh của toàn ngành KTNN trong việc hưởng ứng thi đua đẩy mạnh xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội đồng bộ, hiện đại trên phạm vi cả nước, từng ngành, từng vùng và từng địa phương đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước và thực hiện nghiêm quy định pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đời sống xã hội.

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của KTNN và các đơn vị trực thuộc, đặc biệt là vai trò của người đứng đầu cấp ủy và thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Thông qua Phong trào thi đua, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động của các cấp trong chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, đảm bảo nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng được tiết kiệm, hiệu quả, các chỉ tiêu, biện pháp, giải pháp phát triển kết cấu hạ tầng theo hướng đồng bộ.

Khơi dậy mạnh mẽ khát vọng phát triển quốc gia, xây dựng đất nước giàu mạnh, phát huy tính chủ động, sáng tạo của cả hệ thống chính trị và nhân dân nói chung, của KTNN và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của KTNN nói riêng; tự lực tự cường, khai thác tối đa tiềm năng của quốc gia, của Ngành và đơn vị, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Đại hội Đảng bộ KTNN lần thứ VII.

KTNN và các đơn vị trực thuộc xác định Phong trào thi đua là một trong những phong trào thi đua trọng tâm, thường xuyên, gắn với đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện. Phát động, triển khai Phong trào thi đua với nội dung thiết thực, hình thức phong phú, sâu rộng, đồng bộ, xuyên suốt và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, góp phần nâng cao hiệu quả công tác huy động, phân bổ nguồn lực để đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng, đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng vốn, tài sản nhà nước. Thường xuyên kiểm tra, giám sát thực hiện Phong trào thi đua, định kỳ sơ kết, tổng kết, kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong Phong trào thi đua.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, KTNN và các đơn vị trực thuộc, các tổ chức đoàn thể và toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động của KTNN tập trung:

Thi đua đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng. Trong đó, thi đua đẩy mạnh thực hiện kiểm toán các vấn đề nổi cộm, nhạy cảm, tiềm ẩn nhiều rủi ro, những vấn đề dư luận xã hội quan tâm về phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; nâng cao chất lượng kiểm toán trong việc đánh giá những bất cập của cơ chế chính sách nhằm khắc phục, hoàn thiện, đảm bảo chính sách phải phục vụ phát triển, tạo điều kiện cho phát triển; đồng thời có ý kiến tư vấn để nâng cao hiệu quả huy động các nguồn lực tham gia đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng được đồng bộ, hiện đại.

Thi đua kiểm toán các dự án quan trọng quốc gia, các dự án có sức ảnh hưởng, hạ tầng số, các công trình an sinh xã hội, các dự án tạo nền tảng tiếp cận và nắm bắt cơ hội Cách mạng công nghiệp lần thứ tư gắn với nhiệm vụ bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và đảm bảo quốc phòng, an ninh nhằm kịp thời phát hiện những bất cập, hạn chế ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án để kiến nghị giải pháp đẩy nhanh tiến độ.

Thi đua nâng cao năng lực, trách nhiệm của KTNN và các đơn vị trực thuộc trong việc: Hoàn thành đúng hoặc vượt tiến độ và giải ngân đúng kế hoạch vốn được giao, đảm bảo chất lượng công trình; nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin, phương pháp quản lý hiện đại để nâng cao hiệu quả lao động, rút ngắn thời gian thực hiện, tiết kiệm chi phí và nguồn nhân lực, sử dụng nguyên vật liệu có tính ứng dụng cao, thân thiện với môi trường đối với dự án thuộc nhiệm vụ trọng tâm của Ngành, của đơn vị.

Đối với nội dung thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, các đơn vị chú trọng thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong lập, thẩm định, phê duyệt dự toán, quyết toán, quản lý, sử dụng NSNN, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của Ngành góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế đã được Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII đề ra.

Thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong mua sắm, xây dựng, quản lý sử dụng tài sản nhà nước, đảm bảo đúng mục đích, đối tượng, định mức, tiêu chuẩn, chế độ tài chính hiện hành.

Thi đua đẩy mạnh thực hiện kiểm toán việc quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên, phát triển bền vững quốc gia gắn với bảo vệ môi trường; việc quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp...

Thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong mọi mặt hoạt động của đời sống và tiêu dùng của toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động của KTNN; quản lý, sử dụng hiệu quả lao động và thời gian làm việc của cơ quan, đơn vị.

Để thực hiện tốt các nội dung thi đua, Tổng Kiểm toán nhà nước yêu cầu các đơn vị cần chú trọng thực hiện đồng bộ các giải pháp:

Đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nâng cao nhận thức của cấp ủy, lãnh đạo các cấp và của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng, đảm bảo an sinh xã hội; nhận thức và ý thức về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Công khai, minh bạch các hoạt động quản lý và sử dụng NSNN, vốn đầu tư công, tài sản nhà nước, lao động, thời gian lao động và tài nguyên... 

Nâng cao chất lượng hoạt động kiểm toán nhằm phát hiện, phòng ngừa và ngăn chặn tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đồng thời thông qua hoạt động kiểm toán đưa ra các kiến nghị góp phần cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành, địa phương chỉ đạo quyết liệt, hoàn thành sớm các dự án quan trọng quốc gia, các dự án có sức lan tỏa, tạo sự đột phá về phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, đảm bảo phát triển kết cấu hạ tầng gắn với nhiệm vụ bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Phong trào thi đua được triển khai thực hiện từ năm 2022 đến năm 2030, chia thành các giai đoạn:
1. Giai đoạn 1 (từ 2022 - 2025): Ban hành Kế hoạch, hướng dẫn tổ chức triển khai trong Quý I năm 2023. Tổ chức sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm tại các đơn vị và KTNN trong năm 2025, để triển khai giai đoạn tiếp theo.
2. Giai đoạn 2 (từ 2026 - 2030): Trên cơ sở sơ kết, đánh giá kết quả việc thực hiện Giai đoạn 1, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng KTNN sẽ tiếp tục triển khai thực hiện khi có Kế hoạch của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương tiếp tục triển khai Giai đoạn 2 của Phong trào thi đua.

Căn cứ Kế hoạch này, các đơn vị trực thuộc KTNN xây dựng và ban hành Kế hoạch thực hiện Phong trào thi đua, với các chỉ tiêu thi đua cụ thể, gắn với mục tiêu, nội dung chi tiết tại Chương trình hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của KTNN và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình; thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhằm đảm bảo Phong trào thi đua diễn ra liên tục, đạt hiệu quả cao.

Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng KTNN (Ban Thi đua - Khen thưởng, Văn phòng KTNN) có trách nhiệm hướng dẫn sơ kết, tổng kết Phong trào thi đua, tổng hợp kết quả thực hiện Phong trào thi đua, hồ sơ trình khen thưởng của các đơn vị, để tham mưu, đề nghị Tổng Kiểm toán nhà nước khen thưởng hoặc trình cấp trên khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong Phong trào thi đua. Đồng thời, định kỳ hàng năm tổng hợp tình hình tổ chức thực hiện Phong trào thi đua của Ngành, trình Lãnh đạo KTNN báo cáo Bộ Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương) theo quy định.

Cùng chuyên mục
Ban hành kế hoạch phát động Phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí"