Tổ chức triển khai thi hành kịp thời, hiệu quả Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước

(BKTO) - Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn vừa ký ban hành Kế hoạch số 296/KH-KTNN triển khai thi hành Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước (KTNN).

ktnn-1676264916170467179705.jpg
Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua tại Phiên họp thứ 20, ngày 28/02/2023. Ảnh: VPQH

Phổ biến, tuyên truyền rộng rãi các quy định của Pháp lệnh

Theo đó, để triển khai thi hành Pháp lệnh kịp thời, phát huy tốt vai trò của Pháp lệnh trong xã hội, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của KTNN, Tổng Kiểm toán nhà nước yêu cầu kịp thời tuyên truyền, phổ biến những quy định của Pháp lệnh tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động của KTNN; tới các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Đồng thời, kịp thời rà soát để sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền.

“Việc triển khai thi hành Pháp lệnh phải được tiến hành kịp thời, đồng bộ, hiệu quả và tiết kiệm; xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân trong việc triển khai thi hành Pháp lệnh” - Tổng Kiểm toán nhà nước yêu cầu.

Trên tinh thần đó, để tuyên truyên truyền, phổ biến Pháp lệnh, Tổng Kiểm toán nhà nước giao Vụ Pháp chế làm đầu mối biên soạn tài liệu Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực KTNN, để in và phát đến công chức tại các đơn vị trực thuộc KTNN và phục vụ một số cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài Ngành.

Đồng thời, KTNN sẽ tổ chức 03 hội nghị (gồm 01 hội nghị trực tuyến và 02 hội nghị trực tiếp) để tuyên truyền Pháp lệnh đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong toàn Ngành.

Ngoài ra, KTNN đẩy mạnh tuyên truyền về Pháp lệnh trên các phương tiện thông tin đại chúng trong và ngoài Ngành.

Đặc biệt, KTNN sẽ tổ chức giới thiệu Pháp lệnh đến các Bộ, ngành, địa phương và đơn vị được kiểm toán. Theo Kế hoạch, KTNN sẽ tổ chức 03 lớp đối với khối Bộ, cơ quan ở trung ương và 13 lớp đối với khối địa phương (theo nhóm các tỉnh thuộc địa bàn kiểm toán của các KTNN khu vực).

Rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm đồng bộ, thống nhất với Pháp lệnh

Cùng với việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của Pháp lệnh, Tổng Kiểm toán nhà nước cũng yêu cầu các đơn vị liên quan rà soát để sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật; xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Pháp lệnh.

Để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất với Pháp lệnh mới được ban hành, Tổng Kiểm toán nhà nước giao Vụ Pháp chế làm đầu mối chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật của Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành 01 văn bản để sửa đổi, bổ sung các văn bản, gồm: Hệ thống mẫu biểu, hồ sơ kiểm toán; Quy định về theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của KTNN; Quy chế tổ chức và hoạt động Đoàn KTNN; Quy định trách nhiệm gửi báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách, dự toán kinh phí của các đơn vị được kiểm toán (do nội dung sửa đổi, bổ sung của các văn bản trên không nhiều).

Riêng đối với Quy trình kiểm toán của KTNN và Quy định khiếu nại, khởi kiện và trả lời kiến nghị trong hoạt động KTNN, KTNN sẽ ban hành văn bản thay thế.

Cụ thể, Quy trình kiểm toán của KTNN đang trong giai đoạn hoàn thiện để thay thế Quyết định số 02/2020/QĐ-KTNN.

Quy định khiếu nại, khởi kiện và trả lời kiến nghị trong hoạt động KTNN ban hành kèm theo Quyết định số 01/2021/QĐ-KTNN là văn bản có phạm vi điều chỉnh khác các văn bản trên. Nội dung khiếu nại và giải quyết khiếu nại đối với quyết định xử phạt vi phạm hành chính được quy định tại khoản 2 Điều 17 Pháp lệnh, do vậy phải bổ sung nhiều quy định chi tiết. Bên cạnh đó, thực tiễn thi hành Quyết định số 01/2021/QĐ-KTNN thời gian qua phát sinh yêu cầu cần sửa đổi một số nội dung về giải quyết kiến nghị kiểm toán.

Cũng theo Kế hoạch, Vụ Pháp chế sẽ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, xây dựng dự thảo văn bản để hướng dẫn thống nhất thi hành Pháp lệnh; hoàn thành trước ngày 30/6/2023.

Để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao trong Pháp lệnh và văn bản của Tổng Kiểm toán nhà nước, Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan lập kế hoạch chi tiết tập huấn về thủ tục, hệ thống mẫu biểu, nghiệp vụ… ngay sau khi Hướng dẫn tổ chức thực hiện Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực KTNN được Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành.

Tổng Kiểm toán nhà nước yêu cầu các đơn vị trực thuộc KTNN có trách nhiệm chủ trì hoặc phối hợp thực hiện đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch này và các nhiệm vụ khác khi có yêu cầu của lãnh đạo KTNN; khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình…/.

Cùng chuyên mục
Tổ chức triển khai thi hành kịp thời, hiệu quả Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước