Ban hành Quy định về trình tự lập, thẩm định, xét duyệt và phát hành báo cáo kiểm toán

(BKTO) - KTNN vừa ban hành Quy định về trình tự lập, thẩm định, xét duyệt và phát hành báo cáo kiểm toán kèm theo Quyết định số 01/2022/QĐ-KTNN của Tổng Kiểm toán nhà nước.                
   

Quy định nêu rõ trình tự các bước lập, thẩm định, xét duyệt và phát hành báo cáo kiểm toán; lập dự thảo báo cáo kiểm toán; hoàn thiện dự thảo báo cáo kiểm toán… Ảnh: N.LỘC

   

Quy định này quy định trình tự, nội dung công việc, nhiệm vụ, trách nhiệm của các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc lập, thẩm định, xét duyệt và phát hành báo cáo kiểm toán của KTNN.

Đối tượng áp dụng là các đơn vị trực thuộc KTNN và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác lập, thẩm định, xét duyệt và phát hành báo cáo kiểm toán. Theo đó, Quy định nêu rõ trách nhiệm của trưởng đoàn kiểm toán, trách nhiệm của các đơn vị tham mưu và trách nhiệm trong việc thực hiện quy định về bảo vệ bí mật nhà nước.

Quy định nêu rõ trình tự các bước lập, thẩm định, xét duyệt và phát hành báo cáo kiểm toán; lập dự thảo báo cáo kiểm toán; hoàn thiện dự thảo báo cáo kiểm toán…

Đặc biệt, Quy định cũng nêu rõ trách nhiệm thông báo kết quả kiểm toán với đơn vị được kiểm toán, các trường hợp cần tổ chức hội nghị để thông báo kết quả kiểm toán. Cụ thể, đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán không cần tổ chức hội nghị để thông báo kết quả kiểm toán với đơn vị được kiểm toán trong trường hợp đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán không nhận được ý kiến tham gia bằng văn bản hoặc nhận được ý kiến thống nhất bằng văn bản của đơn vị được kiểm toán về nội dung dự thảo báo cáo kiểm toán. Thủ trưởng đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán và đoàn kiểm toán xét thấy có thể tiếp thu đầy đủ ý kiến tham gia của đơn vị được kiểm toán và hoàn thiện vào dự thảo báo cáo kiểm toán, trình Tổng Kiểm toán nhà nước phát hành báo cáo kiểm toán.

Trường hợp đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán nhận được ý kiến tham gia bằng văn bản của đơn vị được kiểm toán về nội dung dự thảo báo cáo kiểm toán, song các ý kiến này không được tiếp thu đầy đủ, thủ trưởng đơn vị kiểm toán chủ trì cuộc kiểm toán chỉ đạo trưởng đoàn kiểm toán lập báo cáo giải trình đối với từng ý kiến tham gia của đơn vị được kiểm toán để báo cáo Tổng Kiểm toán nhà nước và tổ chức hội nghị để thông báo kết quả kiểm toán. Trên cơ sở kết quả hội nghị, thủ trưởng đơn vị kiểm toán chủ trì cuộc kiểm toán chỉ đạo trưởng đoàn kiểm toán tổ chức hoàn thiện dự thảo báo cáo kiểm toán, lập hồ sơ trình Tổng Kiểm toán nhà nước phát hành báo cáo kiểm toán.
NGUYỄN LỘC


Cùng chuyên mục
Ban hành Quy định về trình tự lập, thẩm định, xét duyệt và phát hành báo cáo kiểm toán