BÌNH DƯƠNG

Chủ động phối hợp, phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi cơ quan
(BKTO) - Kiểm toán nhà nước (KTNN) tiếp tục ký Quy chế phối hợp công tác với Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND), Ủy ban nhân dân (UBND) TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh: Bình Dương, Tây Ninh, Long An cho giai đoạn tiếp theo trên tinh thần: Chủ động phối hợp, phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi cơ quan.